Menfi Tespit Davası | Menfi Tespit Davası Açma 2023

  05.11.2021
  1.779
  Menfi Tespit Davası | Menfi Tespit Davası Açma 2023

  Menfi tespit davası kişilerin borcunu ödemeden önce borçlu olup olmadığının araştırılması adına açılan dava olarak da tanımlanmaktadır. Borçlu olan tarafın borcu olup olmadığının tespit edilmesi borcu olmadığının kanıtlanması için açılan dava türü menfi tespit davası olarak tanımlanmaktadır. Menfi tespit bir diğer adı ile olmadığının kanıtlanması manasına da gelmektedir. Bu şekilde icraya kadar süreç ilerledikten sonra dahi borçlunun borcu olup olmadığının tespit edilmesi için talepte bulunmasına olanak verilmektedir.

  Menfi Tespit Davası Hangi Hallerde Açılır?

  Menfi tespit davasının en temel detaylarının başında borcu ödemeden önce davayı açmasıdır. Kişilerin borcunu ödedikten sonra menfi davası açmasına olanak verilmeyecektir. Borç ödenmeden önce borcun olmadığına ilişkin başvuruda bulunarak tespit adımlarının yerine getirilmesi talep edilebilir. İcra takibi başladıktan sonra da  tespit davası açılabilmektedir. Eğer menfi tespit davası kabul görür ve borç olmadığı kanıtlanırsa icradan kaynaklanan takip süreci de iptal edilecektir.

  Bu noktada en dikkat çeken unsurların ve merak edilen detayların başında icra takip öncesinde tespit davası açılıp açılamadığıdır. Hem icra takibinin öncesinde hem de sonrasında menfi tespit davasının açılmasına olanak verilmektedir. Her iki şekilde de dava açabilir ve borcunuzun olmadığının tespit edilmesi durumunda icra takibinin iptal edilmesini sağlayabilir ya da ilerleyen süreçlerde icra takibinin başlamasını önleyebilirsiniz.

  Menfi Tespit Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

  Menfi tespit davası süre; bu noktada diğer dava türlerinden farklı olarak menfi davası için herhangi bir zamanaşımı süresi belirtilmemiştir. Hak düşürücü bir süre olmadığı için kişilerin diledikleri zaman davayı açmaları için başvuruda bulunmaları mümkün kılınmıştır. Eğer kişi ödemiş olduğu borç için; bu borç benim borcum olmadığı halde ödedim şeklinde bir şikayette bulunacak ise istirdat davası açması gerekecektir. İstirdat davası ile menfi tespit davasının arasındaki temel fark birinin borcun ödenmesinin öncesinde birinin ise sonrasında açılmasıdır.

  Menfi Tespit Davası Niçin Açılır?

  Menfi tespit görevli mahkeme; asliye hukuk mahkemeleri menfi tespit davalarında görevli mahkeme olarak belirlenmiştir. Bu belirtilen mahkemenin dışında bir başvuruda bulunulduğu zaman ret yanıtı alacağınızın ve görevsizlik kararı verileceğinin de bildirilmesi gerekir. Alanında uzman olan bir avukattan yardım almanız durumunda menfi tespit ve istirdat davalarının sorunsuz şekilde dava açma süreci ve sonuçlanma aşamalarına tabi olacağı da belirtilmelidir. Hakkınızın korunması için gerekli olan tüm hukuki adımlar atılırken aynı zamanda tüm sürece dair de anında bilgilendirmeniz sağlanacaktır. Menfi tespit aşamasında gerekli olan tüm hukuki inceliklere hakim bir avukat ile iş birliği yapmak sürecin tüm püf noktalarını dikkate alarak maddi haklarınızın korunması için bir fırsat vermektedir.

  Menfi Tespit Davası Zamanaşımı Nedir?

  Menfi tespit davasında kişilerin tabi oldukları bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Bu nedenle borcu ödememeniz koşulu ile dilediğiniz zaman başvuruda bulunabilir ve davayı açabilirsiniz. Menfi tespit davası icra takibini durdurur mu; menfi tespit davasının açılması icra takibini durdurmayacaktır. Açılan icra takibini durdurmadığı gibi yeni takiplerin açılmasını da engellemeyecektir. Bu nedenle sadece menfi tespit davasının açılmasına güvenilerek icra takibini engelleyici herhangi bir adım atılmazsa sonucun mallarınıza el koyulması ile nihayete erebileceğinin de ayrıca bildirilmesi gerekir.

  İcra takibinin durdurulması için ayrıca bir dava açılması gerekmektedir. Sadece menfi davasının açılması mevcut takiplerin durdurulması veya ileride açılacak olan icra takiplerinin engellenmesi için yeterli bir unsur değildir. İcra takibinin durdurulması için borcun yüzde 15 kadarı teminat olarak gösterilerek yeni bir takip durdurma davasının açılması mümkün kılınabilmektedir. Bu teminatın gösterilmesinden sonra ihtiyati tedbir ile icranın durdurulması yönünde karar verilmesi de mümkündür.

  Menfi Tespit Davası Satışa Engel Mi?

  Menfi tedbir ile kişilerin ihtiyati tedbir kararı alarak icra takibini durdurması sağlanabilir. Fakat bunun dışında satışın engellenmesi için bir yöntem bulunmadığının da ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. Satışın engellenmesi ya da haczin durdurulması mümkün olmayacaktır. Menfi tedbir ile alakalı olarak atılabilecek olan tek adım kişilerin takibin durdurulması için başvuruda bulunmasıdır. Bu aşamada da kişilerin yatırdıkları teminatın total borcun %15inden az olması durumunda onay verilmeyeceğinin de farkında olmalısınız.

  Menfi Tespit Davası Nasıl Sonuçlanır?

  Bankaya karşı menfi tespit davası açılması durumunda davanın kabul edilmesi bir diğer deyiş ile borçlunun lehine sonuçlanması durumunda takip direkt olarak durdurulacaktır. Hükmün kesinleşmesi ile beraber takip tamamen iptal edilecektir. Eğer malların haczedilmesi sonrasında tespit davası sonuçlanırsa haczedilen malların mal sahibine iade edilmesi sağlanır. Eğer mallar satılmış ise bu malların maddi değerleri ödenir. Menfi tespit davasında borçlu lehine karar çıkarsa kişinin borcunun olmadığının kesinleşmesi sağlanır. Bunun için de borcu varmış gibi el koyulan malların iadesi ya da maddi bedellerinin ödenmesine olanak verilir. Menfi tespit davası alanında uzman olan bir avukat ile iş birliği yapmanız durumunda sizin borçlu gibi varsayılarak el koyulan mallarınızın tarafınıza iade edilmesi için gerekli olan tüm hukuki adımlar atılacaktır.

  Menfi tespit davasının açılmasına neden olan ve kötü niyet ile hareket eden alacaklının tazminata mahkum edilmesi de söz konusu olabilmektedir. Borçlunun talepte bulunması durumunda hem mallara el koyularak müşkül durumda bırakma hem de kötü niyetle mallara el koymak için girişimde bulunma sebebi ile borcun yüzde yirmisi oranında bir tazminata mahkum edilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu aşamada da gerekli delillendirmelerin eksiksiz biri biçimde yapılması için alanında uzman olan bir avukat ile iş birliği yapmak ve dava akışını onun rehberliğinde sürdürmek çok daha mantıklı olacaktır.

  Menfi Tespit Davasında Teminat Ne Kadar?

  Takip kesinleştikten sonra menfi tespit davası; davasının açılması kendi başına icra takibinin durdurulması için yeterli değildir.

  • Menfi tespit davasının açılması icra takibinin durdurulması ya da iptal edilmesi için yeterli bir unsur değildir. Bunun için ayrıca bir başvuruda bulunulması gerekir.
  • Başvuruda bulunmak için de kişilerin borcun %15i oranında bir tutarı teminat olarak göstermeleri istenecektir. Bu kararın ihtiyati tedbir olarak tanımlandığının da belirtilmesi gerekir.
  • Menfi tedbir davasının borçlu lehine sonuçlanması durumunda ise icra taklibi durdurulur ve dava hükmünün kesinleşmesinin sonrasında da iptal edilir. Mallar ile alakalı bir işlem yapılmışsa iade adımı sağlanır.

  Tüm bu hususlar da dikkate alınarak avukatınız aracılığı ile tespit davası açma ve icra takibine dair gerekli olan tedbirlerin alınması sağlanır.

  Menfi Tespit Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

  Menfi tespit davası kapsamında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Bu mahkeme dışında başvurunun diğer mahkemeler özelinde ilerletilmesi durumunda görevsizlik kararının verileceği de ayrıca bildirilmelidir. Görevsizlik kararı ya da davanın açılması konusunda prosedür eksiklikleri ile uğraşmamak için avukat ile iş birliği içerisinde bulunmanız gerekir. Avukatınız davanın açılması ve yürütülmesi ile alakalı gerekli olan tüm aşamaları yerine getirecektir. Menfi tespit davası ve diğer tüm asliye hukuk davalarında avukat desteği alarak hukuki sürecin sizin için maddi manevi çok daha az yıpratıcı tamamlanmasını sağlayabileceksiniz.

  İcra takibi neticesinde herhangi bir borçlunun, bunu ödemesinden önce daha farklı bir borcunun bulunup bulunmadığını anlayabilmek için açılan davaya Menfi tespit davası adı verilir. Bunun için alanında iyi ve kanunlara hakim bir avukatın tutulması size kolaylık sağlar.

  Menfi Tespit Davası Hangi Hallerde Açılır?

  Menfi tespit davası hangi mahkemelerde açılır: Menfi tespit davası konusunda yetkisi bulunan mahkeme, ilgili durumun gerçekleşmiş olduğu yere göre sulh ya da asliye hukuk olarak karşımıza çıkar. Şu hallerde davanın açılması mümkündür;

  • Borcun olup olmadığını anlayabilmek için açılan bir dava olarak karşımıza çıkar.
  • Buna göre bir icra takibinin ortada bulunması şarttır.
  • Bunun ödenmesinden hemen önce, daha farklı bir borcu var mı sorusunun yanıtını alabilmek için ilgili sürecin başlatılması mümkündür.
  • Böylelikle temel amaç, durumu netleştirmek ve bunun ardından icra takibi olarak bilinen işlemi iptal ettirmek söz konusu olabilmektedir.
  • Kanunda çok açık bir biçimde ifade edilmiş olduğu üzere borçlu olan kişi, icranın takibinin başlamasının öncesinde ya da takibin yapılmış olduğu zaman diliminde, borçlu olmadığını kanıtlayabilmek adına bu davayı açabilme hakkına sahiptir.

  Menfi Tespit Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

  Menfi tespit davası süre olarak tanımlanmış zaman dilimine baktığımız zaman, zamanaşımı veya hak düşürücü şeklinde bir sürenin bulunmadığını görmekteyiz. Fakat, borçlu olan kişinin, herhangi bir borcunun bulunmadığı hukuki gerekçe uyarınca, bazen zaman aşımının ortaya çıkması mümkündür. Birçok dava örneğine ve verilen karara baktığımızda bunun 10 yıl olduğunu görmekteyiz.

  Menfi Tespit Davası Niçin Açılır?

  Borçlu kişi tarafından bunun ödenmesinden önceki zaman dilimi içinde herhangi bir borcunun bulunmadığını tespit etmek, bu davanın temel dayanak noktasını oluşturmaktadır. Böylelikle ifade edilmiş olan bir borcunun bulunmadığını kolaylıkla ispat edebilmektedir. Bunun sonucunda ise hakkında işleme koyulmuş olan icra takibinin sonlandırılması ya da bir başka deyişle iptal edilmesi mümkündür. Böyle hallerde borçtan kurtulmak da söz konusu olduğundan ilgili dava süreci kesinlikle çok büyük bir önem arz eder. İcra takibi esnasında veya bunun başlamasından önceki zaman dilimi içerisinde de davanın açılması konusunda hiçbir sorun söz konusu değildir.

  Menfi Tespit Davası Zamanaşımı Nedir?

  Bu konuda verilmiş olan birtakım kararların bulunduğunu görmekteyiz. Her ne kadar tam anlamıyla zaman aşımı kavramına dair bir süre olmasa bile, özellikle abonelik sözleşmeleri üzerinden yapılacak olan dava açma işlemlerinde 10 yıl ibaresi karşımıza çıkmaktadır. İcra takibine karşılık yapılacak menfi tespit davasında, 6095 sayılı Türk borçlar kanunu içinde bulunan 146.madde devreye girer. Bu da 10 senedir.

  Menfii Tespit Davası Nasıl Açılır?

  Menfii tespit davası açılması ile alakalı olarak şunları bilmek lazım;

  • Hem icra takibi öncesi hem de sonraki aşamada bunun açılabilmesi noktasında bir engelleme söz konusu değildir.
  • Bunun yanı sıra genel olarak ifade edilmiş hükümlerin her bölgede ve yerde aynı kalması esastır.
  • İcra dairesinin bulunmuş olduğu yerdeki mahkemeye gidilmektedir.
  • Buna ek olarak davalı şeklinde ifade edilmiş tarafın bulunduğu yerin mahkemesi de bu konuda yetkili olmasıyla dikkat çekmektedir.
  • Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.
  • Dava açma şartlarının tam olarak oluşması temel bir kuraldır.

  İcra takibi öncesinde ilgili davanın açılması söz konusu ise bunun için teminat gösterilmesi gerekiyor. Bunun da alacak tutarının yüzde 15’lik kısmından az olmaması şartı devreye girer. İcra takibinin işte bu sayede durdurulması böylelikle mümkün olacaktır. Haksız yere veya art niyetli bir biçimde takibin ortaya çıkması halinde tazminata hükmedilmesi verilecek olan kararların içinde dikkat çeker.

  İcra takibi başlamadan davanın açılabilmesi tanınmış bir haktır. Burada önemli olan en temel hususlardan birisi, ihtiyati tedbir olarak tanımlanmış bir işlem ile takibin durdurulmasının hiçbir zaman söz konusu olmamasıdır. Fakat borçlu olan kişi, gecikme nedeniyle ortaya çıkmış zararın ve yine alacak meblağının yüzde 15’lik kısmı tutarından fazla olacak biçimde teminat gösterebilmektedir. Böyle hallerde ise paranın, söz konusu davada alacaklı olan kişiye ödenmesinin önüne geçebilme hakkına sahip olur. Bu noktada talebin dile getirilmesi şarttır.

  Menfi Tespit Davasında Teminat Zorunlu Mu?

  Menfi Tespit davası söz konusu olduğunda bir teminat durumunun hükmedildiğini hemen söylemek lazım. İcra takibi başlamadan önce bu yönde bir dava açılması ya da bunun tam tersi olarak icra takibi sonrasında sürecin mahkemeye intikal etmesi kesinlikle önemli farklılıklar içermektedir.

  Buna göre davanın durdurulabilmesi için tedbir kararının alınması mühimdir. Aynı zamanda mahkeme, menfit tespit davasının açılmasıyla beraber, icra olarak tanımlanmış işlemlerin durabilmesi adına bir teminatın gösterilmesini ister. Davacının bunu mutlaka yapması lazım. İlgili miktar ise söz konusu davadaki tutarlara göre belirlenmektedir.

  Genellikle bunun yüzde 15 olarak tanımlanmış olduğunu görmekteyiz. Dava değeri üzerinden ilgili yüzdeye göre hesaplama yapılır. Banka teminat mektubu ya da nakit şekilde olması şarttır. İcra takibi sonrasından açılacak davalarda teminata dair daha farklı hükümlerin bulunmuş olduğunu görmekteyiz.

  Çünkü böyle hallerde hem ilgili teminat hem de bunun haricinde icra dosyasının tüm bedelinin depo edilmesine dair bir kural karşımıza çıkar. Buna hemen bir örnek vermek gerekirse, hesaplama sonrasında yüzde 115 gibi bir meblağın ödenmesinin zorunluluk olması, davacı olan kişi için büyük bir yük anlamına gelmektedir. Bunlara dikkat ederek süreci ona göre yürütmek mantıklıdır. İcra takibi sonrası yerine diğer opsiyonun tercih edilmesi mühimdir.

  Menfi Tespit Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

  Menfi tespit davası görevli mahkeme olarak Asliye Hukuk olarak bilinen mahkeme tercih edilmelidir. Yaşanılan yani ikamet edilen yerdeki ilgili mahkemeye gidilmesinden sonra dava sürecini başlatmak her daim dilekçenin yazılmasıyla mümkündür. Her ne kadar bu kolay gibi görünse bile mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. Hem davaya hem de dilekçe yazmaya dair deneyimli olan avukat sayesinde bir sorun yaşamadan resmi evrakın kaleme alınması tamamlanması olur. Ardından bunun sunulması esastır.

  Menfi Tespit Davası İstirdata Dönüşür Mü?

  Menfi tespit davası belli durumların yaşanmasının ardından İstirdat halini alır. Bu noktada kendiliğinden dönüşme gibi söz konusudur. Yani davayı açmış olan borçlu kişinin bu noktada herhangi bir talepte bulunmasına gerek kalmaz. Resen olacak biçimde yargılama artık istirdat şekilde devam eder. İlgili haller ise şöyledir;

  • Eğer dava açılmışsa, ancak buna dair hakim karar vermeden önce ilgili borç tutarı ödendiği zaman artık bunun bir istirdat davası olacağını hemen ifade etmek lazım. Talep olmadan yargılama buna göre yapılacaktır.
  • Bunun yanı sıra davanın sonucuna dair tedbir yoksa yine dava dönüşür.
  • Tedbir alınmamasına ek olarak bir borcun gerçekten de bulunmadığı hükmedilirse ve buna rağmen ödeme yapılırsa bu dava artık menfi tespit konulu değildir.

  Menfi tespit davasının açılması her zaman yazılacak ve dikkatli bir biçimde doldurulacak olan dilekçe ile mümkündür. Bu noktada avukatın vekil olarak davaya katılması, sizin adınıza bu süreci yürütmesi kesinlikle gerekiyor.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/hizmet-tespit-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/istirdat-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/kira-tespit-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/alacak-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/ortakligin-giderilmesi-davasi/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?