Yedieminliği Suiistimal

  02.08.2021
  4.360
  Yedieminliği Suiistimal

  Adliyeye karşı işlenen suçlar bölümünde yer alan yedieminliği suiistimal, resmi olarak hacizlik veya malın sahibinin belirsizliği durumunda emanet edilen kişinin görevini kötüye kullanması durumudur. Yedieminliği suiistimal Yargıtay kararları nelerdir ve 2021 yılı ceza yaptırımları nasıl uygulanmaktadır? Kanun nezrinde TCK 289. Maddesinin uyguladığı ‘’ Görevi kötüye kullanma’’ kararnamesi için gereken bütün cevapları bulabileceksiniz.

  Yedieminliği Suiistimal Yargıtay Kararları

  TCK 289/ 1 maddesinin ilk ve en önemli unsuru olarak ‘’Teslim amacı dışında tasarrufta bulunma’’ suçuna ikamet etmektedir. Haciz, rehin ve emanet vasfında, görevliye teslim edilmiş, taşınır ya da taşınmaz malın, kötü amaçla, kendi tasarrufu için kullanılması 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanuna dayanmaktadır. Görevin kötüye kullanılması, kendisine emanet edilen malın idari ve resmi olarak kendisine teslim edilen kişinin muhafaza etmemesi, malı satması veya satışa çıkarmış olması suçudur. Yedieminliği suiistimal kamu idaresinin verdiği yükümlülükleri kötüye kullanmak, kendi faydası üzerinden kullanmak suçunu temsil eder. Suçun maddi konusu rehinli veya hacizli olması fark etmeksizin, yaptırımları aynı olacaktır. Yargıtay kararı;

  • Muhafaza görevinin kasten kötüye kullanımı
  • Taksirle muhafaza görevinin kötüye kullanılması
  • Esas itibariyle güvenin kötüye kullanılması
  • Malın kiralanması, satılması veya satışa çıkarılması

  Yargıtay kararının ‘’malın özenle korunması, işin ciddiye alınması, yasa üzerinden görevinin yerine getirilmesi ve kamu otoritesinin yararının sağlanmasıyla, disiplinin amaçlanması üzerine yaptırımlarla yerine getirilecektir. Suça konu olan malın, taşınır ya da taşınmaz olması, sahipli ya da sahipsiz olması unsurları, görevin kötüye kullanımının, özensizlik ve devlet idaresinin güvenini sarsan suç olarak görülmesinde kanuni değişiklikler yaratmamaktadır.

  6183 icra iflas yasası; Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki yasa üzerinden, özel düzenleme içeren kanun maddesi, haciz ve iflas mallarına göre suçun cezai sorumluluk getirdiğini vurgulamaktadır. Resmi devlet görevini yerine getirmemek, yedieminlik görevinin yükümlülüklerini kötüye kullanmak üzerinden değerlendirilmektedir.

  Yedieminlik görevi ve durumları;

  • Zabıta ve haciz işlemleri tarafından el konulmuş mallar;
  • Devlet kollukları tarafından emanet edilen mallar;
  • Adliye tarafından malın sahibinin bulunmadığı veya davası sürdürülen mallar;
  • Taşınır ya da taşınmaz malların resmi temsil edildiği durumlar.

  Yedieminliği Suiistimal

  Yedieminliği Suiistimal Cezası 2021

  yedieminliği suiistimal suçu, TCK. 01. 06. 2005 yılında alınan 5237 sayılı kanunun el konulan eşyayı amacı dışında, kötüye ve kendi tasarrufunda kullanma üzerine hapis cezası ve adli para cezası uygulanmaktadır. Suçun zorla yaptırılması, özensizlikle başka biri tarafından malın kaçırılması, malın aslen görevli tarafından kötüye kullanımı durumlarında, soruşturma ve kovuşturma davaları nitelikleri devreye girecektir.

  • Resmen teslim alınan malın rehinli ve hacizli olması
  • Muhafaza görevinde özensizlik ve kötüye kullanım
  • El konulan eşyanın amacı dışında kullanılması
  • Kiralanması, satılması veya malın kaybına neden olan görevde özensizlik
  • Üç ay ile iki yıla kadar hapis cezası, üç bin güne kadar da adli para cezası yaptırımlarının uygulanması 5237 sayılı Türk ceza kanunu maddesine tekabül etmektedir.
  • Eşyanın geri verilmesi veya zararın karşılanması
  • Eşyanın kaybına karşı maddi zararın ödenmesi
  • Kiralama ya da satış durumlarında eşyadan elde edilen paranın geri ödenmesi
  • Pişmanlık ve zorlama unsurları

  Cezanın beşte dörde indirilmesine, kaybolan malın veya bozulan eşyanın bedelinin ödenmesi hususuna, pişmanlık neticelerine bakılarak, ceza yaptırımları hafifletilebilir. Eşyanın veya malın yedieminliği suiistimal olarak kullanılması sonucunda, davacının mahkemeden zararının karşılanmasını talep etmesi, suçlunun suçunun hafifletilmesine etki edebilmektedir. Zararın karşılanmasından tatmin olan davacı, malının geri verilmesi ve zararının karşılanması durumunda yeniden dava açamaz, davayı kişi üzerinden sürdüremez.

  Yedieminliği Suiistimal

  Yedieminliği Suiistimal Şikayet Dilekçesi

  Adliyeye karşı suçlar bölümünden şikayet dilekçesiyle yedieminliği suiistimal suçunun  davasının açılması her vatandaşın hakkı olarak görülmüştür. Avukat, şikayetçi ve şikayet edilen yedieminlik için dilekçede adres ve vatandaşlık bilgileri doğru girilmelidir. Davacı, dilekçeyi ikametgahının bulunduğu şehir ve ilçeye bağlı adliyeye vermeli, gerekli soruşturmanın açılması için dava dilekçesini ıslak imzayla teslim etmelidir.

  Yedieminliği Suiistimal Dilekçe Örneğidir.

   

                                               T.C

                                             İZMİR

                               CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞIN’A

  Şikayetçi    : TC kimlik No- Adres

  Vekili         : Avukat İsmi, görev ve büro adresi

  Şüpheli       : TC- Adres

  Suç            : yedieminliği suiistimal

  Suç Tarihi   : GG/ AA/ YY

  Konu:   TCK. 289. Madde şüphelinin görevini ‘’ yedieminliği suiistimal’’ kötüye kullanma suçunun araştırılması ve soruşturulması üzerine kamu davası talebi

  Açıklamalar     :

  • Beyan edilen malın, borcu, iflas, icra ve el konma nedeniyle teslim edildiği icra müdürlüğü’nün 2021/ ….. sayılı dosya ile icra takibi beyanı
  • Dosya borçlusunun kesinleşen icra takibinin başlatıldığı mankul malların haczi maksadıyla elinden alınması
  • 1 Adet….. marka televizyon, 1 adet …. marka buzdolabı, 1 adet ….. marka dikiş makinesi, 1 adet…. Marka bulaşık makinesi yediemin sıfatıyla teslim edilmesi hükmü verilmiştir.
  • Malın satışa çıkarılması söz konusu olmuş, icra müdürlüğünce ……. Günü saat 13: 45 ile 14: 30 arası satışına karar verilmiştir.
  • Şüpheliye satış ilanı icra dairesinden tebliğ edilmiş ancak satış günü mal satış alanına getirilmemiştir.
  • İcra müdürlüğü satışın düşürülmesine karar vermiş, satış devlet görevi tarafından gerçekleşmemiştir.

  Yedieminliğin görevini yerine getirmeme nedenine dayalı, malın bu nedenlere dayalı olarak yedieminliği suiistimal suçuna tekabül eder derecede kaybolmuş olması, işbu şikayette bulunma zorunluluğuna hasıl olmuştur.

  Hukuki nedenler; TCK. 5237 S. 289. M.  CMK, İİK ve şair eden tüm mevzuat

  Deliller; İzmir İcra Müdürlüğü 2021/ 0000 sayılı takip dosyasının tüm belgeleri ve yasal deliler.

  Sonuç Ve istem: Yukarıda belirtilen nedenler göz önünde bulundurularak;

  • Görevliye yediemin olarak teslim edilmiş malların satış mahalline getirilmemesi
  • 5237 sayılı kanunun 289. Maddesinin uyarınca cezalandırılması
  • Malların takibi ve delillerin verdiği sonuçlarla gerekli soruşturmanın yapılması, kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarınıza vekaleten sunar, arz ve talep ederiz. GG/ AA/ 2021

  Şikayetçi Vekili

  ( Ad soyad imza)

  EKLER                   :

  GG/ AA/ YY Tarihli haciz tutanağı

  İzmir icra müdürlüğü GG/ AA/ YY tarihli satışın düşürülmesi hakkındaki kararı

  Vekaletname örneği:

  Dilekçe örneği kişi, kurum ve vekil tarafından istenilen düzende ve dosya teslim prosedürüne uygun yapılmalıdır. Davacının kendi kimliği, kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğrafla, icra müdürlüğünden aldığı belgeleri adliyeye dosya olarak sunması gerekmektedir. yedieminliği suiistimal suçunun dava açılışının, dilekçe üzerinden nedeninin bildirilmesi, açıklama bölümünde yer almaktadır. Tarih ve saatler doğru yazılması, kişi ve vekili aracılığıyla adliyeye bizzat teslim edilmelidir.

  • yedieminliği suiistimal davası için açılan dosya içinde, icra nedenleri, icra takibi numarası ve icra müdürlüğüne ait resmi belge bulunmalıdır.
  • İcra, haciz ve el koyma nedenlerine bağlı olarak satışa sunulduğu tarih ve adres belirtilmelidir.
  • Eşyanın veya malın satışa çıkarılmadığına dair kesin belge ve hükmü mahkemede delil olarak kullanılabilir.
  • Deliller dava sırasında asıllarıyla mahkemeye verilmeli, vekilin de delileri görmesine izin verilmektedir.

  yedieminliği suiistimal davalarında, davacının ve davalının beyanlarının araştırılması, şüphelinin deliler üzerindeki önceki suçunun veya görevde özensizliğinin incelenmesi mahkeme kararında yerine getirilmelidir. Davada dosyalar ve icra takip maddeleri üzerinden dava yürütüldüğünden, şüpheli kendini savunmak için tanıkla başvuru yapabilir.

  Yedieminliği Suiistimal

  Yedieminliği Suiistimal Zaman Aşımı

  Yedieminliği suiistimal davasının zamanaşımı davacının faili ve eylemi öğrendiği günden itibaren 1 yıl olarak kanunlarda geçmektedir. Malın zarar görmesi ve haksız eylemin karşılanmaması durumda dava 10 yıla kadar sürdürülebilmektedir. Somut belgelerin toplanması ve delilerin düzenlenmesiyle mahkemeye başvuru yapılması süreci, 1 yıl oluo, şüphelinin görevini kötüye kullanması nedenine bağlı olarak dava açılabilir, malın zararının karşılanmaması durumunda da yedieminliği suiistimal bağlantılı tazminat davasına dönebilir. Dava konusu edilen zarar ve zararın karşılanması durumunda, dava mahkeme heyetinin ön gördüğü şekilde bitilecektir. Tazminat davası açma hakkı, davacının malının zararının karşılanmaması ve fiil ceza kanunun gerektiren bir eylem gerçekleştirmemiş olmasına bağlıdır.

  Yedieminliği suiistimal tazminat davası; yedieminliği suiistimal davasının, şüphelisinin suçu kanıtlanmış, hapis cezası ve adli para cezasını ödemiş olması tazminat davası açma hakkının geri çekilmesi durumunu kanunen kabul etmemektedir. Davacı, süreç içerisinde edindiği zararın bedelini 10 yıla kadar tazminat davasıyla ödeme hükmü verilebilmektedir.

  Muhafaza görevinin kötüye kullanımında, savcılık tarafından resen soruşturulma açılabilir, şikayetten vazgeçme veya davanın düşmesi durumunu olmamaktadır. Zamanaşımı durumu kanunen yedieminliği suiistimal davalarında geçerli olmayıp, istenilen zaman diliminde dava, belge ve delilerle birlikte açılabilir. 1 yıldan 10 yıla kadar kanunen şikayete tabi suçlar arasında yer alacağı için icra memurluğundan ve mal beyanı üzerine delil toplanması da gerekebilmektedir.

  Yedieminliği suiistimal görevin kötüye kullanılması davalarında, muhafaza edilen malın nerede ve nasıl kötüye kullanıldığı üzerine açılan davada, yargılamaların olağan dava zamanaşımı süresi ise 8 yıla kadar uzatılabilmektedir. Zaman aşımı süresi savcılık tarafından da dava sürecinin sonuç doğurmaması ve mal beyanının zararın ödenmesi durumuna göre de adliye tarafından kanunen dosya kapatılmasıyla sonuçlanabilmektedir.

  Yedieminliği suiistimal uzlaşma kararı; Uzlaşma kararlarında, mağdurun ve şüphelinin uzlaşmacı aracılığıyla iletişim kurarak, davanın açılmaması sağlanamamaktadır. Burada devlet yetkisine, güvenine ve idari göreve yönelik suçlar da olduğu için uzlaşmaya gidilemez, malın zararın ödenmesi ve geri verilmesi durumlarında yalnızca hapis ve adli para cezasında indirim olarak kanunu uygulama yer alır.

  Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanımı Yargıtay Kararı

  Muhafaza görevinin kötüye kullanımı Yargıtay kararı, zarar verilen rütbe, zarar eden mağdur ve malın kötüye kullanımı üzerinden üç ay ile üç yıla kadar hapis cezası hükmü verilmektedir. Dikkat ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, devletin verdiği görevi kamu zararına kullanmak, resmen teslim edilen malın tasarrufundan yararlanmak, devlete ve kamuya karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Üç bin güne kadar verilen adli para cezasıyla tazminat davası aynı değildir. Görevi kötüye kullanan görevlinin devlete ödeyeceği adli para cezasının belirlenmesi Yargıtay kararına bağlı olup, verilen zarar ve mağdurun beyanına da mahkemede bakılarak, duruşmaya göre şekil alabilmesi durumu söz konusudur.

  Yedieminliği suiistimal kovuşturma davası; kovuşturma davası, suçun konusunu oluşturan eşyanın kovuşturma başlamadan geri veren ya da bedelini ödeyen kişinin cezasının beşte dörde indirilmesi durumunda devreye girmektedir. Bir suça ilişkin olarak, kovuşturma ve soruşturma kapsamında elkonulan eşyanın amacı dışında kullanılması dava sonucunda, malın geri verilmesi ve bedelinin karşılanması söz konusu olsa da Yargıtay kararında bir yıla kadar hapis cezası hükmüyle cezalandırılması kanunen uygulanır.

  Muhafaza görevinin kötüye kullanımından kaynaklanan tazminat davası, zamanaşımı ve suçun ispatı durumlarına göre Yargıtay TCK maddesi 289’ın gerekçesi olan kötüye kullanım suçunun özel şeklinin araştırılmasını kayıt altına alacaktır. Suçun konusu, nedeni ve sanıkları üzerinden değerlendirme yapılarak Yedieminliği suiistimal davasının kovuşturma ve soruşturma kapsamında tekrar değerlendirilmesine karar verilebilmektedir.

  Yargıtay kararı, adli para cezası ve hapis cezasıyla sonuçlanan dava sürecini belirlerken, TCK 289. Maddenin birinci fıkrasının ikinci bentinde yer alan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarruf bulunması durumunu ön planda tutmaktadır. Suçun nasıl ve neden kaynaklandığıyla değil, tasarruf bedelinin ve kimlerin aracı olduğunun dava süreciyle bağlantısı bulunur. Devlet görevinin kötüye kullanımı, muhafaza edilen mala özensizlik, devlet görevini güvensizleştirmek, kamuya karşı suçlar üzerinden birçok dava maddesi, malın kötüye kullanımıyla değerlendirilecektir. Kişinin bu malın sahibi olması halinde ise ceza yarıya indirilecek şekilde mahkeme kararında hapis ve adli para cezası olarak sonuçlanacaktır.

  Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi

   

                                             T.C

                 İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIN’A

  Yakınan    : TC kimlik No- Adres

  Vekililer         : Avukat İsmi, görev ve büro adresi

  Şüpheli       : TC- Adres

  Suç            : muhafaza görevini kötüye kullanma

  Suç Tarihi   : GG/ AA/ YY

  Takip Dosyası: …… İcra dairesi …../ …… Esas

  Açıklamalar

  Müvekkilimizin alacağının sağlanması gerekçesiyle belirtilen icra dosyası üzerinden yapılan takip sırasında ….. 6 İcra müdürlüğü Tal. Nolu dosyası ile haciz edilmesi gereken malın şüpheliye yediemin olarak teslim edilmesi karar verilmiş, görev yerine getirilmiştir.

  Muhafaza Edilmesi ( Yediemin) olarak bırakılan mallar

  Şüphelinin haciz tarihinde hiçbir şekilde borcunu ödememesi durumunda çıkan haczetme kararına istinaden, haczedilen mallar, GG/ AA/ YY tarihinde adresinde bulunmaması durumunda, malın adresten başka bir yere taşındığına dair deliler toplandığına icra müdürlüğü tarafında karar verilmiş ve ispatlanmıştır. İşlenen suçun şüphelinin eylemine dönük yasa maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğine karar verilmiş, başsavcılığa başvuru yapılması gerekmiştir.

  Yasal Nedenler; 5237 sayılı Türk Ceza Yasası 289. Madde ve ilgili yasa maddelerince

  Delilerimiz; İcra dosyası ve diğer deliler

  Netice- i Talep; TCK 289. Maddesi uyarınca şüphelinin eylemine uyan yasa maddesi durumunda cezalandırılması ve hakkında kamu davası açılmasını müvekkilim adına taleo ederim. GG/ AA/ YY

  Ekler:

  Vekalet örneği

  GG/ AA/ YY tarihinde haciz edilen malların tutanağı ve haciz kararı dosyası

  GG/ AA/ YY tarihinde haciz tutanağı sureti ve mahcuzların yerinde olmadığını gösteren belgeler

  Şüpheliye ait kimlik bildirime belgesi ve fotokopisi

  T/ K m 21/ 2 maddesinin de yer aldığı davada, dilekçe örneği vekalet verilen avukat tarafından hazırlanmalıdır. İkamet edilen il ve ilçe üzerinden davanın açılması ve mahkemeye başvuru yapılması için ıslak imzalı dilekçe verilmesi gerekmektedir. Davalı ce davacının duruşma tarihlerinde yerinde olması, mahkemenin kararına göre delilerin toplanması şartı bulunmaktadır. Dava süresince tazminat, zararın karşılanması ve delil itirazları da davaya dahil edilmektedir. İtiraz dilekçesi ve davanın zamanaşımı nedenlerine bağlı etmenlerde muhafaza edilen malın kötüye kullanımı davası üzerinden değerlendirilmektedir.

  TCK 289.

  Muhafaza görevinin kötüye kullanımı ve el konulan malın kişinin kendi tasarrufuna yönelik kullanması durumlarında TCK 289. Maddeye başvuru yapılmaktadır. Görevini kötüye kullanmada Yedieminliği suiistimal davasının açılması için kanun ilk olarak TCK 289. Maddenin gerekliliklerini yerine getirecek dava sürecini başlatacaktır. Muhafaza edilmesi gereken malın satılması, kiralanması ve ortadan kaybolması durumlarında açılan davalarda, tazminat, adli para cezası ve hapis cezası durumları ön görülmektedir. Yargıtay kararı, malın kişinin rızası dışında görevi kötüye kullanması ‘’Hırsızlık ve benzeri durumlar için’’ yan dava sürecinin başlatılmasına karar vermesi durumları da söz konusu olmaktadır. Yedieminliği suiistimal görevinin ihmali, özensizliği ve görevin kötüye kullanımı deliler aracılığıyla mahkeme tarafından yürütülecektir.

  TCK 289. Maddeler;

  1: Muhafaza görevini üstelen görevlinin resmen üstüne zimmetlenmiş, teslim edilmiş malın rehinli olması veya hacizli durumuna göre elkonmasına karşın tasarrufta bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis cezasının verilmesi veya üç bin güne kadar adli para cezası hükmünün gerçekleştirilmesiyle kişinin kanunen cezalandırılması, kişinin kendi malının sahibi olması durumunda ceza yarı oranlı indirimle sonuçlandırılması.

  2: Birinci fıkrada tanımlanan suçun oluşturulan eşyanın kovuşturulmasıyla geri veren ve bunun mümkün olmaması durumunda, malın bedelinin ödenmesiyle cezanın beşte dörde indirilmesi kararının verilmesi

  3: Muhafaza edilmek üzere resmen teslim edilmiş rehinli ve hacizli malın belirsiz bir nedenle ortadan kaybolması, özensiz ve dikkatsizlik unsurlarına dayanan dava süreci ile kişinin eşyayı bozması durumunda da adli para cezası verilmesi

  4: Elkonulan malın amacı dışında kullanılması ve kullanım amacının deliler ile ispatlanmasıyla birlikte suça ilişkin kovuşturma ve soruşturma davasının oluşturulması sonucunda hapis cezası ile cezalandırılması

  TCK 289. Maddesinin kanun hükümlerini ve fıkralarını kapsamaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza kanunu TCK açık metninde, tazminat davası, zamanaşımı ve temyiz davaları nedenlerine bağlı olarak, muhafaza görevinin kötüye kullanılmasıyla ilişkili maddelerin yerine getirilmesi ön görülmektedir. Yedieminliği suiistimal davasında, suçun tanımlanması ve soruşturulması dördüncü fıkrada yer almakla birlikte, mal üzerinde hak ve haklara dayalı suçlar da icra ve haciz davalarıyla birlikte yürütülebilmektedir.

  Yedieminliği Suiistimal Şikayete Bağlı Mı?

  Yedieminliği suiistimal davasının TCK 289. Madde gereğince mahkeme üzerinden sürdürülmesi için şikayete gerek bulunmamaktadır. İcra müdürlüğü ve mal beyanlı davalar üzerinden yürütülmekte olan davada, şikayet dilekçesi malın sahibi tarafından ya da mal üzerinde hakkı olan kişi tarafından açılabilmektedir. Malın bulunması gereken adreste bulunmaması, Yediemin emanetinde farklı amaçlarla kullanıldığının ispatlanması durumunda mahkemeye başvuru yapılabilir, başvuru yapılmadan icra ceza mahkemesi suçun ve suçlunun mahkeme tarafından takibe tabi tutulmasını ön görebilir. Türk Ceza Kanunu uyarınca muhafaza görevinin kötüye kullanımı, mal sahibi ve malın emanet edildiği görevli tarafından yürütülebilmektedir.

  İcra Ceza Mahkemesi; 2004 sayılı İİK md; 336/ A yasasının düzenlediği davaya göre göre 5358 sayılı kanunun 23. Maddesi ile kaldırılmış olan suçu kovuşturmanın şikayete bağlı olma gerekçesi 2021 yılında işlemeye devam etmektedir. Dava ve şikayet olmadan suçun ispatlanması ve mahkemenin suç duyurusunda bulunması durumu söz konusu olarak, dilekçenin mahkemeye verilmesiyle davanın sürdürülmesi sağlanacaktır.

  Suç duyurusunda bulunmadan ve Yedieminliği suiistimal davasının muhafaza görevinin kötüye kullanımı beyan edilmeden de sürdürülebilmesi TCK tarafından belirlenmiş kanun maddeleriyle 2004 yılında yeniden düzenlenmiştir. 2021 yılında dava açılımı ve suçlunun mahkemede duruşmayla kararının verilmesi için mal sahibi ya da mal üzerinde hakkı olan kişinin dava açma hakkı hala bulunmaktadır. Kanunen 23. Madde üzerinden dava sürdürülmesi üzerinde yönetmelik devam etmektedir.

  Türk Ceza Kanunu 289. Madde uyarında, muhafaza edilen malın kötüye kullanımı davaları için başsavcılık üzerinden dilekçe verme hakkı mağdur, mal sahibi, mal üzerinde hakkı olan kişi, vekalet verilen kişi ve icra ceza mahkemesi tarafından açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

  Davalı ve davacının duruşma tarihlerinde gerekli dosyalarla birlikte mahkemede bulunması, ikamet edilen il ve ilçe üzerinden davanın açılması durumunda, mahkemenin verdiği kanun hükümlerine uyulması, hapis cezası ve adli para cezasının uygulanması için savcılık devreye girmektedir. Suçlunun suçunun ispatlanası ve cezasının hükümlülüğünü yerine getirmemesi durumlarında, kovuşturma ve soruşturma davası zamanaşımına uğramaz, devam ederek, cezanın artırılması talebiyle yeniden gündeme gelebilirsiniz. Yedieminliği suiistimal davaları için Türk Ceza Kanunu 289. Maddesinin 2 fıkrası gereğince dava sonuçlanana kadar, mahkeme süreci devam edecektir.

  İlginizi Çekebilir; 

  https://yaseminmersin.av.tr/kadinlik-gorevini-yapmama-bosanma-yargitay-karari/

  https://yaseminmersin.av.tr/olumlu-trafik-kazasi-cezasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/meskeniyet-iddiasi-satisi-durdurur-mu/

  https://yaseminmersin.av.tr/ortakligin-giderilmesi-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/bosanmak-istiyorum-kocalik-gorevini-yerine-getirmiyor/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?