İhtiyati Haciz Nedir ?

  20.03.2023
  499
  İhtiyati Haciz Nedir ?

  Bu yazımızda ihtiyati haciz ne demek ve ihtiyati haciz ile ilişkili tüm konuları ele aldık. Hazırsanız başlayalım..

  İhtiyati haciz, geçici bir koruma olarak İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ila 268. Maddelerine göre para alacağının ödenmemesi durumuna karşı borçlunun mallarına geçici süreliğine el konulmasıdır.

  İhtiyati Haciz Teminat İadesi

  İhtiyati haciz teminat iadesi, asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından itibaren bir ay içinde tazminat davasının açılmaması üzerine iade edilir.

  İhtiyati Haciz İcra Takip İşlemi

  İhtiyati haciz borçlunun mal kaçırmasını engelleyebilmek için icra takibine başlamadan önce mahkemeye başvurularak talep edilen ve bir teminat karşılığı alınabilen bir haciz türüdür.

  Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. İİK 257

  Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:

  1 – Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;

  2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa;

  Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.

  Dava Devam Ederken İhtiyati Haciz

  İhtiyati haciz talebi dava açılmadan önce talep edilebileceği gibi, dava açılırken veya dava görülmeye devam ederken talep edilebilir. Dava açıldıktan sonra ancak davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.

  İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi

   

  … MAHKEMESİ

                                                            SAYIN HAKİMLİĞİNE

   

  ESAS NO         :

  DAVALI           :

  VEKİLİ               : Av. Yasemin MERSİN

  Cevizli Mah. Füsun Sok.No:46/E A/5 Blk D:128  Maltepe/İST.

   

  DAVACI           :

  KONU               :  … Tarihli İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesinin Sunumudur.

  AÇIKLAMALAR:

  Sayın Mahkemenizce alınan tarihli İhtiyati Haciz Kararına süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

   

  İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI BULUNMAMAKTADIR:

  İİK 257.maddesinde düzenlenen ihtiyati haciz şartları kararda da belirtildiği üzere;

  Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı olması

  Vadesi gelmemiş borçlar için;

  1 – Borçlunun muayyen yerleşim olmaması,

  2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya

  kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli

  işlemlerde bulunması şartlarının bir arada olması gerekmektedir.

  1-)  İhtiyati Haciz kurumunun alacaklı bakımından aranan şartlarından biri ihtiyati haciz isteyen tarafın alacaklı sıfatını kesin olarak taşıması ve vadenin gelmiş olması gerektiğidir. Oysa ki müvekkil şirket ile davacılar arasında görülen dava henüz kesinleşmemiş ve  müvekkilin herhangi bir borcu olduğu kesinleşmemiştir. Dolayısı ile vadesi gelmiş bir alacaktan söz edilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle doğrudan vadesi gelmemiş borçlar için ihtiyati tedbir şartları incelenecektir.

  2-) Müvekkil şirket sabit ikametgah sahibi ve çevresinde tanınan itibarlı bir şirkettir. Muayyen bir yerleşim yeri bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Müvekkil firma yıllardır aynı yerleşim yerinde faaliyet göstermektedir. Bu hususta TSG kayıtlarına bakılmadan ihtiyati tedbir kararı verilmesi hatalıdır.

  3-) Müvekkilimin borçlarını ödemekten acziyeti sözkonusu olmadığı gibi mallarını kaçırma hazırlığı içinde olması da söz konusu değildir. Müvekkilimiz yıllardır faaliyette bulunan saygın bir şirkettir. Şirketin yıllık bilançoları yüksektir. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, müvekkilimizin mal kaçırma ihtimalinin bulunmadığı açıkça görülmektedir.

  İhtiyati haciz kararı alınabilmesi için yasada öngörülen şartlar müvekkil adına doğmamıştır. Ayrıca, müvekkil ve karşı taraf arasında yapılmış bir muacceliyet anlaşması da mevcut değildir. Alacak muaccel hale gelmeden ihtiyati haciz kararı alınmasından dolayı mahkemenizin … E. sayılı dosyası ile vermiş olduğu ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

  HUKUKİ SEBEPLER      : İİK m.257-265-266 ve sair ilgili tüm mevzuat.

  DELİLLER                     : İcra dosyası, icra dairesi kararları, İcra Hukuk dosyası, keşif, yemin, tanık, bilirkişi ve sair tüm yasal deliller.

  NETİCE VE TALEP        : Açıklanan nedenler ile müvekkil şirket aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını saygılarımızla vekaleten talep ederiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Davalı Vekili                                                                                                                                                              Av. Yasemin MERSİN

   

  İhtiyati Haciz Nasıl Kalkar

  İhtiyati Haciz Nasıl Kalkar

  İhtiyati Haciz Kalkar mı ?

  Mahkemenin kendisini dinlemeden ihtiyati hacze dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkili olmadığını, teminata karşı, kendisi olmadan yapılan haciz uygulamasına karşı 7 gün içerisinde itiraz edebilir. İİK 265 Mahkeme tarafından borçlunun itirazına dair değerlendirmesi sonrası haklı bulması halinde kararı kaldıracaktır.

  Diğer kaldırma yolu ise teminattır. Borçlu, para veya mahkemenin kabul edeceği taşınır veya taşınmaz rehni, devlet tahvili, banka mektubu sunması halinde mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı kaldırılabilecektir. İİK 266

  “Borçlu, …..ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.” İİK 266

  İcra Takibinden Sonra İhtiyati Haciz

  Alacaklı ihtiyati haciz kararı aldırmasından sonra süresinde icra takibi başlatır ve borçlu da bu ödeme emrine itiraz etmezse, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşür. Bu durumda alacaklı borçlunun mallarının satılmasını isteyebilir. Aynı şekilde borçlu ödeme emrine itiraz etse dahi bu itirazı kaldırılır veya iptal edilirse de ihtiyati haciz kesin hacze dönüşür.

  İhtiyati Haciz Ne Zaman Kesin Hacze Dönüşür ?

  Borçlu, icra takibine itiraz etmez ve takip kesinleşir ise ihtiyati haciz kendiliğinden kesin hacze dönüşecektir.

  İhtiyati Haciz Talebi

  İhtiyati haciz, bir dilekçeyle borcun niteliğine göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesinden istenir. Alacaklı, alacağı ve ihtiyati haciz sebeplerinin varlığı hakkında delilleri mahkemeye sunmaya mecburdur. İİK 258/1

  İhtiyati Haciz Teminat

  İhtiyati haciz isteyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96’ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur. İİK 259

  İhtiyati Haciz Dilekçe Örneği

   

              İSTANBUL ANADOLU (*) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

   

  DAVACI           : 

  VEKİLİ              : Av. Yasemin MERSİN

  Cevizli Mah. Zuhal Cad.  No:46/E Ritim İst. A/5 Blok D:128 Maltepe/İST

  DAVALI           :                                              

  KONU              : İhtiyati haciz istemidir.

  AÇIKLAMA      :                                  

   

              1-) Müvekkilim aşağıda niteliği, tarih ve miktarı belirtilen 1 Adet çek nedeniyle borçludan  TL kalan bakiye alacaklıdır. Davalı tarafından Vade Tarihli TL Bedelli Çek süresi geçtiği halde halen ödenmemiştir.

  2-) Yukarıda açıklanan nedenlerle ve rehinle de teminat altına alınmamış olan alacağımız için İİK.’nun 257. maddesinin aradığı şartlar gerçekleşmiştir.

  3-) Bu nedenle Yüksek Mahkemenizden İHTİYATİ HACİZ isteme zorunluluğu doğmuştur.

  HUKUKİ SEBEP: İlgili yasa ve mevzuat.

  DELİLLER         : Çek aslı, bilirkişi incelemesi, yemin, tanık, keşif ve sair deliller.

   

  SONUÇ : Toplam  TL alacağımız karşısında borçluların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekil olarak arz ederim.

   

                                                                                                                                Davacı Vekili

                                                                                                                     Av. Yasemin MERSİN                                                                                    Ekler    : V.Name  ve Çek aslı.

  İhtiyati Haciz Kararının İcrası

  Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verilmesi tarihinden başlayarak 10 gün içerisinde icra dairesine başvurmalı ve ihtiyati haciz kararının yerine getirilmesini istemelidir.

  İhtiyati Haciz Teminat Oranı

  İhtiyati haciz kararı alındıktan sonra mahkemeler uygulamada teminat olarak asıl alacağın %15’i değerinde teminat istemekle beraber bu oran %60’a kadar çıkabilmektedir.

  HMK İhtiyati Haciz

  İhtiyati haciz, 6100 sayılı HMK’nin 406/2 maddesinde geçici hukuki koruma olarak düzenlenmiş olup, alacaklıya henüz kesin haciz isteme yetkisinin gelmediği bir dönemde para alacağının zamanında ödenmesi güvencesini sağlamaktadır. Alacaklı davasında veya icra takibinde haklı çıkarsa (ihtiyati haciz kesin hacze dönüşürse), üzerine ihtiyati haciz konulan mal icra dairesi tarafından satılır ve bedeli ile alacaklının alacağı ödenir. İhtiyati hacizde, borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulduğundan ihtiyati haczin kesin bir etkisi yoktur yani ihtiyati haciz kesin hacze çevrilip takip kesinleşmeden, alacaklı ihtiyaten haczedilen malların satılmasını talep edemez.

  İhtiyati Haciz Süresi

  Alacaklı, icra takibi başlatmadan veya dava açmadan önce mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı almış ise kararın alacaklıya tebliğden itibaren 7 gün içerisinde dava açmalı veya icra takibi başlatmalıdır. Eğer borçlu, icra takibine itiraz etmez ve takip kesinleşir ise kendiliğinden kesin hacze dönüşecektir.

  İlginizi çekebilir – Aile konutu haciz olur mu ?

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?