Mirastan Feragat, Tek Taraflı Mirastan Feragat

  03.04.2022
  3.840
  Mirastan Feragat, Tek Taraflı Mirastan Feragat

  Mirastan feragat, bir kişinin vefatı sonrasında kanuni veya atanmış mirasçıların, kendilerine kalan mirasın tamamından veya bir kısmından gönüllü olarak vazgeçmeleri anlamına gelir. Bu işlem, mirasçının miras bırakanın mal varlığı üzerindeki haklarından resmi olarak feragat etmesiyle gerçekleşir ve genellikle noter huzurunda yapılan bir feragatname ile belgelendirilir.

  Mirastan feragat etme işlemi çeşitli sebeplerle yapılabilir. Bu sebepler arasında;

  • Mirasın borçlarının, mirasın değerinden daha fazla olması durumunda mirasçının bu borçlardan sorumlu olmak istememesi,
  • Aile içi anlaşmazlıkların önlenmesi veya çözülmesi,
  • Mirasçının kendi ekonomik durumunun iyi olması ve mirasa ihtiyaç duymaması,
  • Mirasçının mirası diğer mirasçılara bırakmak istemesi gibi durumlar bulunmaktadır.

  Mirastan feragat işlemi, feragat eden mirasçının mirasla ilgili haklarını tamamen kaybetmesine yol açar. Bu nedenle, mirastan feragat işlemi gerçekleştirilmeden önce, özellikle mirasın mali değeri ve varsa borçları hakkında detaylı bilgi edinilmesi ve konunun bir avukat aracılığıyla değerlendirilmesi tavsiye edilir.

  Mirastan Feragat Nasıl Yapılır ?

  Mirastan feragat, miras bırakan bir kişinin vefatı sonrası, mirasçıların mirasın tamamından veya bir kısmından gönüllü olarak vazgeçmeleri işlemidir. Türkiye’de mirastan feragat işleminin yapılması için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  1. Hukuki Danışmanlık Alınması

  • Mirastan feragat etme kararı ciddi mali ve hukuki sonuçlar doğurabileceğinden, ilk adım olarak konusunda uzman bir avukattan hukuki danışmanlık alınmalıdır.

  2. Feragat Sözleşmesinin Hazırlanması

  • Mirastan feragat edecek kişi, avukatı ile birlikte ivazlı (karşılıklı) veya ivazsız (karşılıksız) feragat olmak üzere bir feragat sözleşmesi hazırlar. Bu sözleşmede feragat eden kişinin kimlik bilgileri, feragat edilen mirasın tanımı ve feragat koşulları yer alır.

  3. Noter Huzurunda İmzalanması

  • Hazırlanan feragat sözleşmesi, mirastan feragat edecek kişi tarafından bir noter huzurunda imzalanır. Bu işlem, feragatın resmiyet kazanması için gereklidir.

  4. Veraset İlamının Alınması

  • Feragat işlemi, miras bırakanın ölümünden sonra yapılıyorsa, öncelikle veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınmalıdır. Bu belge, sulh hukuk mahkemesinden talep edilir ve kimlerin mirasçı olduğunu resmi olarak belgeler.

  5. Sulh Hukuk Mahkemesine Başvuru

  • Feragat işleminin hukuki geçerlilik kazanması için, noter tarafından onaylanmış feragat sözleşmesi ile birlikte sulh hukuk mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme, feragat işlemini onayladıktan sonra bu durum resmi kayıtlara işlenir.

  6. Mal Paylaşımı ve Diğer İşlemler

  • Feragat işleminin mahkeme tarafından onaylanmasının ardından, feragat edilen mirasın diğer mirasçılar arasında paylaşımı ve gerekli diğer işlemler yapılır.

  Önemli Notlar:

  • Mirastan feragat işlemi geri alınamaz bir işlemdir ve bir kez gerçekleştirildikten sonra feragat eden kişi, feragat ettiği miras hakkında herhangi bir talepte bulunamaz.
  • Feragat işlemi, özellikle ivazlı feragatlerde, mirasçıların anlaşmazlıklarını çözmede ve mal paylaşımını kolaylaştırmada kullanılabilir.
  • Mirastan feragat işlemleri, mirasın borçlarından kaçınmak için de kullanılabilir. Ancak bu durumda, mirasın borçları ve alacakları dikkatle değerlendirilmelidir.

  Mirastan feragat işlemi, mirasçının kişisel durumuna, mirasın özelliklerine ve aile içi ilişkilere bağlı olarak önemli hukuki ve mali sonuçlar doğurabileceğinden, bu işlemi gerçekleştirmeden önce detaylı bir hukuki danışmanlık almak önemlidir.

  Tek Taraflı Mirastan Feragat

  Tek taraflı mirastan feragat, bir mirasçının, miras bırakanın vefatı sonrasında kendi payına düşen mirası, herhangi bir karşılık beklemeden ve diğer mirasçıların rızası veya katılımı olmaksızın reddetmesi işlemidir. Bu işlem, feragat eden mirasçının, mirasın tamamından veya belirli bir kısmından gönüllü olarak vazgeçmesi anlamına gelir ve genellikle noter huzurunda yapılan bir feragatname ile resmiyet kazanır.

  Tek taraflı mirastan feragat, mirasçının kişisel sebepleri nedeniyle mirastan vazgeçme kararı alması durumunda gerçekleşebilir. Bu sebepler arasında mirasın getirebileceği mali yükümlülükler, aile içi anlaşmazlıkların önlenmesi, mirası daha çok ihtiyacı olan diğer mirasçılara bırakma isteği veya kişisel etik ve moral değerler yer alabilir.

  Tek taraflı mirastan feragat işlemi sonrasında, feragat eden mirasçı miras üzerindeki tüm haklarını kaybeder ve bu işlem geri alınamaz. Bu nedenle, mirastan feragat etme kararı almadan önce, özellikle mirasın mali değeri ve varsa borçları hakkında detaylı bilgi edinilmesi ve konunun bir avukat aracılığıyla değerlendirilmesi tavsiye edilir.

  Tek Taraflı Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

  Aşağıda, tek taraflı mirastan feragat etme ile ilgili genel bir sözleşme örneği bulunmaktadır. Bu örnek, bir kişinin mirasın tamamından veya bir kısmından herhangi bir karşılık beklemeden feragat etmesi durumunu öngörmektedir. Özel durumlar ve kişisel ihtiyaçlar için mutlaka hukuki danışmanlık alınarak düzenlenmelidir.


  TEK TARAFLI MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

  Tarih: [Sözleşme Tarihi]

  Taraflar:

  Bu sözleşme; aşağıda kimlik bilgileri ve adresi belirtilen feragat eden taraf ile, feragatın yapıldığı miras bırakan arasında, noter huzurunda imzalanmıştır.

  Feragat Eden Taraf:

  • Adı Soyadı: [Feragat Eden Kişinin Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Adres: [Adresi]

  Miras Bırakan:

  • Adı Soyadı: [Miras Bırakanın Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Son Adresi: [Adresi]

  Konu:

  Bu sözleşme, [Feragat Eden Kişinin Adı Soyadı]’nin, [Miras Bırakanın Adı Soyadı] tarafından bırakılan ve yasal mirasçıları arasında paylaşılması gereken mirasın tamamından veya belirli bir kısmından, herhangi bir karşılık beklemeden feragat etmesi ile ilgilidir.

  Feragat Beyanı:

  1. Feragat Eden Taraf, [Miras Bırakanın Adı Soyadı] tarafından bırakılan mirasın tamamından veya aşağıda belirtilen kısmından gönüllü olarak ve herhangi bir karşılık beklemeden feragat ettiğini beyan eder.
   • Feragatten Etkilenen Mal Varlığı: (Bu bölümde, feragat edilen mal varlığının açıklaması yer almalıdır.)
  2. Feragat Eden Taraf, bu feragat ile mirastan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  Genel Şartlar:

  • Bu sözleşme, taraflar arasında yapılan tam ve kesin bir anlaşmayı temsil eder ve yazılı formda olmayan herhangi bir anlaşmayı geçersiz kılar.
  • Bu sözleşme, taraflarca okunarak, anlaşılarak ve serbest irade ile imzalanmıştır.
  • Herhangi bir ihtilaf halinde, [İl] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  İmzalar:

  Feragat Eden Taraf: [İmza]

  Noter Onayı:

  Bu sözleşme, [Tarih] tarihinde [Noter Adı] huzurunda imzalanmış ve [Sicil No] numarası ile onaylanmıştır.

  Noter İmzası: [İmza]


  Bu sözleşme örneği, tek taraflı mirastan feragat işlemleri için genel bir rehber niteliğinde olup, özel durumlar ve kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenmelidir. Herhangi bir mirastan feragat işlemi gerçekleştirilirken, özellikle kişisel ve mali sonuçlarının tam olarak anlaşılması için bir avukattan hukuki danışmanlık alınması tavsiye edilir.

  Baba Sağ İken Mirastan Feragat

  Yukarıda da belirttiğimiz gibi mirastan feragat hakkı, miras bırakacak olan kişi halen hayatta iken de yapılabilir. Bu durumda sözleşme çift taraflı bir mirastan feragat sözleşmesi halini alır ve bunun iki çeşidi bulunmaktadır.

  Bunlardan ilkinde, müstakbel mirasçı, mirastan belirli bir pay ya da hak talep etme sureti ile vazgeçer. Bu sözleşmelerde miras bırakacak olan kişi, mirastan feragat eden kişiye onun hakkı doğrultusunda para bağışı ya da mal bağış yapabilmektedir. Bu bağış o an gerçekleşebileceği gibi ileri bir tarihte de verilebilir.

  Mirastan feragat olayında durumu iyi olan mirasçılardan bir tanesi, hiçbir menfaat gözetmeksizin mirastan vazgeçebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda şayet diğer mirasçılar var ise, miras bırakılan mallar ya da ( eğer vasiyetname söz konusu değilse ) eşit şekilde pay edilir. Mirastan feragat eden kişi de bu hakkında vazgeçtiği için dolayısıyla mirastan hiçbir pay alamaz.

  Mirastan feragat saklı pay mirasçısı ile miras bırakan kişi yani muris arasında bir sözleşme ile gerçekleşir. Saklı pay dışında olan mirasçıların, mirastan feragat etmesi ve feragat sözleşmesi yapmasına gerek yoktur. Çünkü muris yani mirasın sahibi olan kişi, saklı pay dışında kalan mirası açısından istediği miktarlarda tasarruf yapabilir.

  Mirastan feragat etmek için yapılacak olan sözleşmenin gerçekleşmesi için mirasçının reşit olması, akli bir rahatsızlığının olmaması aynı şekilde kısıtlı olmaması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde mirastan feragat sözleşmesi de yapılamaz. Kısıtlı olan bir kişinin yasal temsilcileri olsa dahi mirastan feragat işlemleri ve dolayısıyla da mirastan feragat gerçekleşmeyecektir.

  Muris Öldükten Sonra Mirastan Feragat

  Miras denildiği zaman geriye kalan sadece mal ya da para olmaz. Ölen kişinin borçları da miras dahilinde mirasçılara bırakılmış olur. Bu durum gerçekleştiğinde mirasçıların mirastan feragat etme yani mirası reddetme hakları vardır. Aynı şekilde borç dışında herhangi bir mal ya da paranın miras olarak kaldığı durumlarda da yine mirastan feragat söz konusu olabilir.

  Miras, miras bırakan kişi yani muris öldüğünde, kendiliğinden yasal varis sayılan kişilere hemen geçmektedir. Bu durum Külli halefiyet ilkesi olarak kanunda yer almaktadır. Bu ilke kapsamında miras; bir bütün olarak ve mirasçıların hiçbir talepte bulunmaması hiçbir işlem yapmaması dahilinde de sağlanabilir. Yani kanunen yasal mirasçı olan herkes, miras bırakanın mirasına, muris öldükten sonra hiçbir yasal talepte bulunmaksızın direkt olarak sahip olur. Ancak kişilerin durumları muristen kalan borçları ödemeye uygun değilse o zaman mirasçıların zarar görmemesi adına reddi miras yani mirastan vazgeçme ( mirastan feragat ) durumu söz konusu olabilir.

  Bu tür durumlarda mirasın reddedilmesi işlemi ancak miras, varislere geçtikten sonra yapılır. Mirasın reddi işlemleri, murisin bağlı bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılır. Başvuruda bulunma işlemi yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da gerçekleştirilebilir.

  Mirastan Feragat Sözleşmesi Şekil Şartı

  Mirastan feragat sözleşmesi, mirasçının miras bırakanın bıraktığı mirastan kendi payına düşen haklardan vazgeçtiğini belirten resmi bir belgedir. Türkiye’de mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için birtakım şekil şartlarına uyulması gerekir. Bu şekil şartları şunlardır:

  • Noter Onayı: Mirastan feragat sözleşmesinin noter huzurunda yapılması ve noter onayının alınması gerekir. Bu, sözleşmenin resmiyet kazanmasını ve tarafların gerçekten de feragat etme niyetinde olduklarının kanıtlanmasını sağlar.
  • Açık ve Net İfade: Feragat edilecek hakların ve mirasın açıkça belirtilmesi gerekir. Sözleşmede, feragat eden mirasçının hangi miras malvarlıklarından feragat ettiği net bir şekilde ifade edilmelidir.
  • Tarafların İmzası: Sözleşmenin, feragat eden mirasçı tarafından imzalanması zorunludur. Eğer feragat sözleşmesi birden fazla mirasçıyı ilgilendiriyorsa, ilgili tüm mirasçıların imzaları gerekebilir.

  Ölümden Sonra Mirastan Feragat

  Miras bırakanın vefatı sonrasında mirasçıların mirastan feragat etme hakları bulunmaktadır. Ölümden sonra mirastan feragat işlemi için de yukarıda belirtilen şekil şartlarına uyulması gerekir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

  • Süre Sınırlaması: Mirastan feragat etmek için miras bırakanın ölümünden itibaren belirli bir süre içinde harekete geçilmesi gerekmektedir. Türkiye’de bu süre, genellikle miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde feragatnamenin notere onaylatılması şeklindedir. Ancak, bu süre hukuki gelişmelere bağlı olarak değişebilir, bu nedenle güncel bilgi için bir avukata danışmak önemlidir.
  • Resmi İşlemler: Ölümden sonra mirastan feragat işleminin resmi olarak tanınması için, noter onaylı feragatnamenin ilgili sulh hukuk mahkemesine veya mirasın açıldığı mahkemeye sunulması gerekebilir.
  • Veraset İlamı: Feragat işlemi genellikle mirasçıların kim olduğunun resmi olarak belirlendiği ve miras bırakanın vefatı sonrası çıkarılan veraset ilamından sonra gerçekleştirilir.

  Mirastan feragat, mirasçının miras bırakanın borçlarından sorumlu olmak istememesi, mirası başka bir mirasçıya bırakma isteği veya kişisel sebepler gibi çeşitli nedenlerle tercih edilebilir. Ancak, bu sürecin hukuki sonuçlarının iyi anlaşılması ve işlemlerin usulüne uygun yapılması için hukuki yardım almak önem taşır.

  Mirastan Feragat Sözleşmesi İptali

  Mirastan feragat sözleşmesinin iptali, genellikle zor bir süreçtir ve sadece belirli koşullar altında mümkün olabilir. Feragat sözleşmesi, bir mirasçının miras bırakanın bıraktığı mirastan kendi payına düşen haklardan gönüllü olarak vazgeçtiğini belirten resmi bir belgedir. Bu tür bir sözleşmenin iptali için geçerli sebepler şunlar olabilir:

  1. Aldatma veya Zorlama: Feragat sözleşmesinin, aldatma, yanıltma veya zorlama altında yapıldığının kanıtlanması.
  2. Hata: Tarafların anlaşmanın esaslı noktalarında ciddi bir hata yapmış olması (örneğin, mirasın değeri hakkında yanlış bilgilendirilme).
  3. Kanunlara Aykırılık: Sözleşmenin kanunlara veya kamu düzenine aykırı hükümler içermesi.

  Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali İçin İzlenecek Adımlar:

  1. Hukuki Danışmanlık Alın: Bu tür bir iptal işlemi karmaşık hukuki süreçler gerektirebileceğinden, konusunda uzman bir avukatla çalışmak önemlidir.
  2. Dava Açın: Sözleşmenin iptali için ilgili mahkemede dava açılması gerekir. Dava dilekçesinde, feragat sözleşmesinin iptali için geçerli sebepler ve kanıtlar detaylı bir şekilde sunulmalıdır.
  3. Kanıt Sunun: Sözleşmenin iptali için geçerli sebeplerin varlığını kanıtlamak gerekmektedir. Bu, yazılı belgeler, tanık ifadeleri ve diğer kanıtlar aracılığıyla yapılır.
  4. Mahkeme Sürecini Takip Edin: Mahkeme, sunulan delilleri ve argümanları değerlendirecek ve sözleşmenin iptal edilip edilmeyeceğine karar verecektir.

  Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Süre Kısıtlamaları: Mirastan feragat sözleşmesinin iptali için başvuruda bulunabileceğiniz süre sınırlı olabilir. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede hukuki yardım alın.
  • Hukuki Sonuçlar: Feragat sözleşmesinin iptali, mirasın yeniden paylaşımını ve mirasçıların haklarının yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.
  • Maliyetler: Dava açma ve sürdürme süreci, hukuki ücretler ve mahkeme masrafları gibi maliyetler doğurabilir.

  Mirastan feragat sözleşmesinin iptali, ancak çok spesifik durumlar altında mümkün olabilir ve genellikle yüksek bir hukuki engeli aşmayı gerektirir. Bu sürecin başarılı olabilmesi için, sözleşmenin yapıldığı koşulların ve sözleşmenin içeriğinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.

  Vasi Mirastan Feragat Sözleşmesi Yapabilir mi?

  Kanunlar tarafından belirlenen şartlar dahilinde vasi, mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Burada önemli olan bazı hususlar vardır. O da söz konusu kişinin sözleşme yapabilmesi için, akli dengesinin yerinde olması, mirasa dair bilgilere vakıf olması ve ergin olmasıdır. Bu şartlar sağlandığı takdirde kişi, mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.

  Yasal olarak ergin olmanın şartı 15 yaş olarak belirtilmiş ve 15 yaşını dolduran bireylere mirastan feragat hakkı tanınmıştır. Ancak 15 yaşından küçük olan ya da akli dengesinde yerinde olmayan kişiler için mirastan feragat ya da miras hakkında herhangi yasal bir işlem yapma hakkı tanınmamaktadır. 15 yaşından küçük olan kişiler için yanlarında bir vekil bulunabilir. 18 yaşına gelen mirasçı, yasal olarak reşit sayıldığı için hiçbir vekil bulundurmadan söz konusu miras hakkından vazgeçebilir ya da miras hakkında işlemler yapabilir.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/mirastan-feragat-sozlesmesi-ornegi/

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasinda-mirastan-feragat-sozlesmesi-ornegi/

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasi-mal-paylasimi-davasi-ne-kadar-surer/

  https://yaseminmersin.av.tr/miras-sozlesmesi/

  Ziyaretçi Yorumları (1)
  1. Elmas KARAHAN GÜR dedi ki:

   merhaba, ben anne ve babamın mirasından karşılıksız feragat etmek istiyorum yani hiçbir mallarına mirasçı olmak istemiyorum. ikiside hayatta ancak notere gelip böyle bir sözleşmeye imza atmazlar. ben tek taraflı miras haklarımdan vaz geçemiyormuyum. bununla alakalı bilgi verirseniz memnun olurum. zaten arada bir kırkınlık olmasa böyle birşey yapılmaz , kırgınlık varken birde onları böyle birşeye ikna etmek için çekişmek çokta mantıklı olmasa gerek.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?