Mirastan Feragat, Tek Taraflı Mirastan Feragat

03.04.2022
2.705
Mirastan Feragat, Tek Taraflı Mirastan Feragat

Mirastan feragat, ülkemizde örneği ile çok karşılaşılan bir dava türüdür. Miras bırakan kişi ile ileride mirasın sahibi olması beklenen müstakbel ya da muhtemel mirasçı arasında bir sözleşme dahilinde miras hakkından ve dolayısıyla da mirastan vazgeçilir. Bu konu hakkında merak edilen pek çok şey bulunmaktadır.

Özellikle kardeşler arasındaki mirastan feragat durumları, mirastan feragat sözleşmesi gibi birçok şey ve bunların içerisinde yer alan şartlar, kanunlar her biri bu kapsam dahilinde merak edilen sorular arasında yer alır. Peki, mirastan feragat sözleşmesi ve bu sözleşme dahilinde yar alan şartlar tam olarak nelerdir? Bu konuya dair merak ettiğiniz her şeyi aşağıdaki alt başlıklar içerisinde bulabilirsiniz.

Tek Taraflı Mirastan Feragat

Mirastan feragat; gelecekteki miras sahibi ile şu an ki mirasın sahibi arasında yapılacak olan bir sözleşme dahilinde sağlanmaktadır. Bu sözleşme ile birlikte müstakbel varis, hem saklı pay hem de yasal olan miras hakkından vazgeçmiş olur. Peki, tek taraflı mirastan feragat nedir?

Tek taraflı mirastan feragat ise, mirası bırakan kişinin ölümünden sonra artık miras sahibi sayılan kişinin bu hakkından vazgeçmesi anlamına gelir. Bu da yine bir sözleşme daha doğrusu bir beyan eşliğinde yapılır. Ancak bu sefer bu beyan ve sözleşme tek taraflıdır. Burada belli bir bedel karşılığında mirastan vazgeçme durumu söz konusu değildir. Tek taraflı yapılan bu feragat işleminde kişi bir bedel tahsis etmeksizin, miras bırakanın bıraktığı tüm mallardan ve bunlara bağlı haklarından vazgeçmiştir.

Mirastan feragat işlemi gerçekleştiğinde, feragat eden kişi artık mirastan düşük miktarlarda dahi olsa hiçbir pay alamaz.

Çift taraflı feragat işleminde ise, mirası bırakacak olan kişi bir vasiyetname ile müstakbel mirasçıyı mirasçılıktan çıkarabilir. Burada mirası bırakacak olan kişi şayet isterse, mirasçılıktan çıkardığı kişiye bir para bağışında bulunabilir ya da hakkının karşılığı doğrultusunda bir mal bırakabilir.

Baba Sağ İken Mirastan Feragat

Yukarıda da belirttiğimiz gibi mirastan feragat hakkı, miras bırakacak olan kişi halen hayatta iken de yapılabilir. Bu durumda sözleşme çift taraflı bir mirastan feragat sözleşmesi halini alır ve bunun iki çeşidi bulunmaktadır.

Bunlardan ilkinde, müstakbel mirasçı, mirastan belirli bir pay ya da hak talep etme sureti ile vazgeçer. Bu sözleşmelerde miras bırakacak olan kişi, mirastan feragat eden kişiye onun hakkı doğrultusunda para bağışı ya da mal bağış yapabilmektedir. Bu bağış o an gerçekleşebileceği gibi ileri bir tarihte de verilebilir.

Mirastan feragat olayında durumu iyi olan mirasçılardan bir tanesi, hiçbir menfaat gözetmeksizin mirastan vazgeçebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda şayet diğer mirasçılar var ise, miras bırakılan mallar ya da ( eğer vasiyetname söz konusu değilse ) eşit şekilde pay edilir. Mirastan feragat eden kişi de bu hakkında vazgeçtiği için dolayısıyla mirastan hiçbir pay alamaz.

Mirastan feragat saklı pay mirasçısı ile miras bırakan kişi yani muris arasında bir sözleşme ile gerçekleşir. Saklı pay dışında olan mirasçıların, mirastan feragat etmesi ve feragat sözleşmesi yapmasına gerek yoktur. Çünkü muris yani mirasın sahibi olan kişi, saklı pay dışında kalan mirası açısından istediği miktarlarda tasarruf yapabilir.

Mirastan feragat etmek için yapılacak olan sözleşmenin gerçekleşmesi için mirasçının reşit olması, akli bir rahatsızlığının olmaması aynı şekilde kısıtlı olmaması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde mirastan feragat sözleşmesi de yapılamaz. Kısıtlı olan bir kişinin yasal temsilcileri olsa dahi mirastan feragat işlemleri ve dolayısıyla da mirastan feragat gerçekleşmeyecektir.

Muris Öldükten Sonra Mirastan Feragat

Miras denildiği zaman geriye kalan sadece mal ya da para olmaz. Ölen kişinin borçları da miras dahilinde mirasçılara bırakılmış olur. Bu durum gerçekleştiğinde mirasçıların mirastan feragat etme yani mirası reddetme hakları vardır. Aynı şekilde borç dışında herhangi bir mal ya da paranın miras olarak kaldığı durumlarda da yine mirastan feragat söz konusu olabilir.

Miras, miras bırakan kişi yani muris öldüğünde, kendiliğinden yasal varis sayılan kişilere hemen geçmektedir. Bu durum Külli halefiyet ilkesi olarak kanunda yer almaktadır. Bu ilke kapsamında miras; bir bütün olarak ve mirasçıların hiçbir talepte bulunmaması hiçbir işlem yapmaması dahilinde de sağlanabilir. Yani kanunen yasal mirasçı olan herkes, miras bırakanın mirasına, muris öldükten sonra hiçbir yasal talepte bulunmaksızın direkt olarak sahip olur. Ancak kişilerin durumları muristen kalan borçları ödemeye uygun değilse o zaman mirasçıların zarar görmemesi adına reddi miras yani mirastan vazgeçme ( mirastan feragat ) durumu söz konusu olabilir.

Bu tür durumlarda mirasın reddedilmesi işlemi ancak miras, varislere geçtikten sonra yapılır. Mirasın reddi işlemleri, murisin bağlı bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılır. Başvuruda bulunma işlemi yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da gerçekleştirilebilir.

İvazsız Mirastan Feragat Sözleşmesi

Bilindiği üzere mirastan feragat sözleşmesinin 2 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan ilki; ivazlı mirastan feragat sözleşmesi; ikincisi ise ivazlı mirastan feragat sözleşmesidir.

İvazsız mirastan feragat sözleşmesi kişinin hiçbir karşılık almadan miras bırakanın bırakacağı tüm mirastan ve haklarından vazgeçmesi anlamına gelir. Ve miras bırakan kişi yani muris öldüğünde de miras üzerinde artık hiçbir hak talep edemez. Feragat eden kişi haricinde miras, diğer yasal mirasçılar arasında pay edilir.

Burada önemli olan bazı hususlar vardır. İster karşılıklı ister karşılıksız olsun hangi mirastan feragat sözleşme durumu söz konusu ise, her ikisi için de iki tarafın da birlikte mahkemede bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde mirastan feragat için bir sözleşme durumu söz konusu olamaz ve dolayısıyla işlem tek taraflı bir sözleşme gibi görünür. Ki bu da yasal olarak mümkün değildir.

Bir diğer hususta da anlaşma, miras bırakan ve miras bırakılan kişi ile yapılacağından dolayı, miras bırakılan ya da miras bırakan kişilerin yerine onları temsil eden kişiler bulunamaz.

Kardeşler Arasında Mirastan Feragat

Genel olarak bu tip konularda kardeşler arasında mirastan feragat işlemlerinin yapılabildiği düşünülür. Ancak böyle bir durum kanunen söz konusu değildir. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi mirastan feragat durumunun gerçekleşmesi için bir sözleşmenin var olması ve bu sözleşmenin de sadece miras bırakan kişi ile onun mirasçısı arasında olması gerekmektedir. Bu yüzden kardeşler arasında mirastan feragat sözleşmesinin yapılabilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kardeşler arasında miras konusunda yapılabilecek tüm işlemler aslında mirasın temliki sözleşmelerine dahildir. Bu tür sözleşmede mirasçı, kendine kalan miras hakkını, diğer mirasçılara devredebilir ya da aynı şekilde mirasçı olmayan birine de miras hakkını verebilir. Mirastan feragat sözleşmesi olmadığı için burada var olacak sonuçlar, mirasın temliki sözleşmesinde yer almaz.

Ayrıca miras hakkını devredecek olan kişi, bu sözleşme esnasında ya da sözleşme dahilinde yine mirastan belli bir miktar para, mal gibi bir hak talep edebilir, pay alabilir.

Vasi Mirastan Feragat Sözleşmesi Yapabilir mi?

Kanunlar tarafından belirlenen şartlar dahilinde vasi, mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Burada önemli olan bazı hususlar vardır. O da söz konusu kişinin sözleşme yapabilmesi için, akli dengesinin yerinde olması, mirasa dair bilgilere vakıf olması ve ergin olmasıdır. Bu şartlar sağlandığı takdirde kişi, mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.

Yasal olarak ergin olmanın şartı 15 yaş olarak belirtilmiş ve 15 yaşını dolduran bireylere mirastan feragat hakkı tanınmıştır. Ancak 15 yaşından küçük olan ya da akli dengesinde yerinde olmayan kişiler için mirastan feragat ya da miras hakkında herhangi yasal bir işlem yapma hakkı tanınmamaktadır. 15 yaşından küçük olan kişiler için yanlarında bir vekil bulunabilir. 18 yaşına gelen mirasçı, yasal olarak reşit sayıldığı için hiçbir vekil bulundurmadan söz konusu miras hakkından vazgeçebilir ya da miras hakkında işlemler yapabilir.

Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan feragat sözleşmesi, noter onaylı olacağından dolayı bu sözleşme haliyle noter önünde hazırlanmaktadır. Noterde hazırlanacak olan mirastan feragat sözleşmesi örneğinde şu içerikler yer almalıdır

 • Mirası bırakan kişinin ismi
 • Mirası bırakan kişi yani murisin sözleri
 • Eğer karşılıklı bir feragat söz konusu ile mirasçının yakınlık durumu da belirtilerek kendisine ne kadar ödeme yapıldığının dilekçeye eklenmesi
 • Daha sonra bu ödeme dahilinde mirasın kalacağı kişinin bu hakkından vazgeçtiğinin yani feragat ettiğinin söylenmesi. Bu kısım mirası bırakan kişinin sözleri dahilinde ifade edilir. Daha sonraki kısımda ise bu ifadeleri doğrular nitelikte olacak olan mirasın kalacağı kişinin sözleri yer alacaktır.
 • Burada da mirastan feragat edecek olan kişinin ismi belirtilir.
 • Mirası bırakacak olan kişi ile yakınlık derecesinin belirtildiği ve mirastan feragat edilmesi karşılığında verilen nakdin miktarı belirtilir.
 • Bu miktar dahilinde kişinin mirastan vazgeçtiği yani mirastan feragat ettiğini açıklaması gerekmektedir.
 • Daha sonra bu kişilerinin imzası doğrultusunda sözleşme imzalanmalıdır.
 • Aynı şekilde yetkililer tarafından sözleşme okunarak onaylanır.
 • Ve son olarak belge üzerinde noterin mührünün bulunduğu bir onay işlemi yapılır. Bu işlemlerden sonra artık mirastan feragat işlemi tamamlanır.

Ancak mirastan feragat işleminin kabul görmesi için 2 tane tanığa da ihtiyaç vardır. Tanıkların her ikisi de sözleşmeye tanıklık etmeleri ve karşılıklı olan bu kabul için şahitlik etmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde sözleşme üzerinde bu kişilerin de imzalarının bulunması gerekmektedir.

Tek Taraflı Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Tek taraflı mirastan feragat sözleşmesi için nüfus idarelerinden bildirim yapılması gerekmektedir. Sözleşme içerisinde yer alması gereken bazı gereklilikler vardır. Tek taraflı mirastan feragat sözleşmesi üzerinde yer alması gereken hususları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

Mirastan feragat sözleşmesi için mirası bırakan kişinin kimlik bilgileri ve ailevi bilgilerinin sözleşme üzerinde yer alması gerekmektedir. Bunlar ilgili alanlara doldurulduktan sonra aynı şekilde miras kalan kişinin de kimlik ve aile bilgileri ilgili alanlara yazılır. Bu işlem tamamlandıktan sonra feragatin kabulünü bildiren yani belirten bir onay yazısının da yine belge üzerinde yer alması gerekmektedir.

Tek taraflı feragat işlemlerinde de tanık bulunması zorunludur. O yüzden sözleşme üzerinden bu tanıkların, feragat işlemine tanıklık ettiklerine dair imzalarının yer alması gerekmektedir.  Tüm bunlar tamamlandıktan sonra sözleşme yine yetkililer tarafından okunur ve onaylanır. Bunun arkasından da mirastan feragat sözleşmesini geçerli kılan noter onayı ( noter mühürü ) gerekmektedir. Noter onayı gerçekleştikten sonra artık mirastan feragat sözleşmesi geçerli sayılacaktır.

Ancak bu sözleşmeler geçerli olduğu andan itibaren mirastan feragat eden kişi artık miras hakkında hiçbir hak talep edemez ve mirastan ne kadar olursa olsun hiçbir pay isteyemez. Bu da mirastan feragat konusunda önemli detaylardan biridir.

İlginizi Çekebilir;

https://yaseminmersin.av.tr/mirastan-feragat-sozlesmesi-ornegi/

https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasinda-mirastan-feragat-sozlesmesi-ornegi/

https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasinda-mirastan-feragat/

https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasi-mal-paylasimi-davasi-ne-kadar-surer/

https://yaseminmersin.av.tr/miras-sozlesmesi/

Ziyaretçi Yorumları (1)
 1. Elmas KARAHAN GÜR dedi ki:

  merhaba, ben anne ve babamın mirasından karşılıksız feragat etmek istiyorum yani hiçbir mallarına mirasçı olmak istemiyorum. ikiside hayatta ancak notere gelip böyle bir sözleşmeye imza atmazlar. ben tek taraflı miras haklarımdan vaz geçemiyormuyum. bununla alakalı bilgi verirseniz memnun olurum. zaten arada bir kırkınlık olmasa böyle birşey yapılmaz , kırgınlık varken birde onları böyle birşeye ikna etmek için çekişmek çokta mantıklı olmasa gerek.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?