Ecrimisil Davası

  03.08.2021
  2.685
  Ecrimisil Davası

  Ecrimisil Davası, aslında işgal tazminatı davasının diğer ismidir. Genel anlamda davanın kapsamı taşınmaz mallar ya da diğer mallar ile ilgilidir. Yani ecrimisil davası açabilmek ve tazminat alabilmek için taşınmaz mallar ve diğer mallara dair kuralların ihlal edilmesi gerekmektedir. Peki, bu kurallar nelerdir? Ecrimisil davası açılabilmesi için ne yapılması gerekmektedir? Bu dava çeşidi ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

  Ecrimisil Davası Nedir?

  Ecrimisil; taşınmaz mal ya da diğer malların bir başkası tarafından, sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılması yani işgal edilmesi anlamına gelir. Bu durum söz konusu olduğunda açılacak olan davaya da ‘ Ecrimisil Davası ‘ adı verilir.  Eğer belirtilen durum gerçekleşmişse yani söz konusu olan taşınmaz (arsa, bağ, bahçe, konut vs.) sahibinin izni dışında işgal edilmiş, kiraya verilmiş ya da izin dışında herhangi bir kullanım söz konusu olmuş ise işgal edenin (işgalcinin) kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın işgal tazminatı ödenmesine karar verilir. Buna ek olarak mal sahibinin bu malın kullanımından zarara uğrayıp uğramadığını da bakılmaz. Genelde taşınmaz mallar ile ilgili olan bu dava çeşidinde en çok görülen dava sebebi ise konutlar ile ilgili açılan dava çeşitleridir.

  Örneğin; kira sözleşmesi olmadığı halde mal sahibinin evinde izinsiz oturulması yani konutun işgal edilmesinden dolayı işgalcilerden tazminat talep edilebilir. Kira sözleşmesi sona erdiğinde de aynı durum söz konusudur.

  Yani sözleşmenin bitmesi durumunda, kiracı halen konutta ikamet ediyorsa o zaman mal sahibinin ‘ haksız işgal’ nedeni ile ecrimisil davası açma hakkı vardır. Çoğu kişi ecrimisili bir kira bedeli olarak yorumlar. Ancak durum böyle değil. Ecrimisil, taşınmaz malların kullanımından doğan haksız işgalin verdiği bir tazminat olarak düşünülmelidir.

  Ecrimisil Davası

  Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

  Bu dava türü aslında ‘ Miras Hukuku ‘ adı altında karşımıza çıkan bir dava türüdür. Mirasçılar arasında açılan bu dava türünde, genelde vefat eden ana- babadan birinin geride miras olarak bıraktığı mallar üzerinde hakimiyet kuran bir kardeş söz konusudur. Baskın karakter ya da farklı sebepler ile söz konusu mallar üzerinde haksız bir işgale neden oluyor ise o zaman mirasta payı olan diğer kardeşler bu kişiye Ecrimisil Davası açabilme hakkına sahiptirler. Ancak burada önemli bir husus söz konusudur. O da miras üzerinde baskın olan yani paylaşım yapmayan kişinin ilk olarak ‘ intifadan men ‘ şartını sağlamış olması gerekmektedir. Peki, bu intifadan men şartı ne demek?

  Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Davası

  Bu dava çeşidinin artık ne amaçla ve hangi türlerde açılabileceğini az çok biliyoruz. Miras Hukuku’ na dahil olan ve miras üzerinde baskınlık kuran kişiler için belirli şartlar sağlandığında Ecrimisil Davası açılabileceğini de biliyoruz. Peki, bu davanın açılabilmesi için gereken İntifadan men yani diğer bir ismiyle müdahalenin meni ne anlama gelmektedir? Müdahalenin meni şartı; İlk olarak söz konusu taşınmazdan ya da gelir elde edilmesini sağlayan maldan diğer kardeşlerin yani diğer mirasçıların da bu gelirden faydalanmak istediklerinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu da ‘ ihtarname ‘ yolu ile sağlanmaktadır. İstenen şartlara uygun bir ihtarname hazırlanması, sürecin davacı kişilerin lehine sonuçlanması için çok önemlidir. O yüzden bu tip davalarda genelde profesyonel bir yardım alınması tavsiye edilir. Alanında uzman avukatlar ile açılan bu tip ecrimisil davaları konusunda genellikle olumlu sonuçlar alınmaktadır.

  Bazı durumlarda intifadan men olayının sağlanması şartı da aranmaz. Ancak bunun için şu koşulların geçerli olması gerekmektedir:

  • Eğer söz konusu mal kamuya ait bir mal ise
  • Söz konusu taşınmaz malın kira açısından gelir sağlaması
  • Söz konusu taşınmaz malın tarım ürünleri gibi ürünler sağlaması ve gelir getirmesi
  • Mirasçılardan birinin söz konusu taşınmaz malın tümünü kapsayan bir hak iddia etmesi
  • Söz konusu taşınmazın ( yani aynı taşınmazın ) daha önce farklı davanın açılması adına konu olması

  Bu şartlardan en az biri gerçekleştiği takdirde, ihtarname ve intifadan men olayının sağlanmasına gerek görülmez.

  Ecrimisil Davası

  Ecrimisil Davasında İhtar Şartı

  Eğer yukarda bahsedilen şartlar sağlanmıyorsa o zaman önce intifadan men durumuna bakılır. Bunun için de haksızlığa uğramış kişinin ecrimisil davası açmadan önce mutlaka ihtarname yolu ile karşı tarafı uyarmış olması gerekmektedir. Buna ihtar şartı adı da verilmektedir. Eğer ihtarnamede belirtilen durum kabul edilmiyor ve söz konusu mal haksız bir şekilde zapt edilmeye devam ediliyorsa o zaman dava açılabilir. Ancak genel anlamda miras konularında ihtar yoluna gerek kalmadan ecrimisil davası açılabilmektedir.

  Ecrimisilde ihtar şartı için de bazı koşulların kanunen sağlanmış olması gerekmektedir. Bu şartlar; söz konusu malın ya da taşınmasın haksız ve kötü niyetle kullanılıyor olmasıdır. Bunlar sağlanıyorsa, kişi önce ihtarname yolu ile uyarılır daha sonra da hakkında dava açılabilir.

  Tarlada Ecrimisil

  Tıpkı apartman, daire, dükkan gibi taşınmazlar için ecrimisil davası açılabileceği gibi, tarla, arazi gibi taşınmaz mallar için de dava açılabilmektedir. Bunun için miras yolu ile ya da doğrudan mal sahibine ait bir arazinin kullanımı bir başkası ( yani işgalci) tarafından engelleniyorsa o zaman bu kişi hakkında dava açılabilir ve tazminat talep edilebilir. Ancak bunun için gerekli olan şartları bir kez daha belirtelim:

  • Davanın açılıp tazminatın alınabilmesi için söz konusu tarla ya da arsa üzerinde haksız işgal eylemi oluşmalıdır.
  • Mal sahibinin yani arsanın ya da tarlanın asıl sahibinin, malın kullanımı açısından izninin olmaması gerekmektedir.
  • Söz konusu mal üzerinde, malı işgal eden kişinin kötü niyetli olması gerekmektedir.
  • Bu haksız işgal nedeniyle söz konusu olan malın, sahibinin zarara uğramış olması gerekmektedir.

  Bu şartlar sağlandığı takdirde ecrimisil davası açılabilir. Dava açıldıktan sonra belirlenen kriterlerin araştırılması için belirli bir zaman geçecektir. Bu zamandan sonra şayet dava, davalı olan kişinin lehine sonuçlanır ise o zaman bir tazminat ödemesi kararı verilir. Bu tazminatın ödemesi için öncelikle tazminat miktarına karar verilmesi gerekmektedir. Miktara karar verildikten sonra ödemeler 30 günlük bir süreç içerisinde gerçekleşir. Bu tip davalardaki tazminat ödemeleri için taksitlendirme imkanı da sağlanmaktadır.

  Peki, tazminat ödemelerindeki miktar neye göre belirleniyor? Örneğin söz konusu mal tarla ya da arazi ise bu konuda genellikle tarlanın; konumu, yüz ölçümü, niteliği, tarım ürünleri üretip üretmediği, o civarlarda bulunan diğer tarlaların kira durumları ve ürünlerinden sağladıkları gelir miktarı, alt yapı hizmetlerinden faydalanma söz konusu olup olmadığı, işgal öncesinde getireceği gelir ve işgal sonrasında getireceği gelir arasındaki farklar gibi pek çok kritere bakılmaktadır. Bunların incelenmesi de zaman gerektiren durumlardır. O yüzden ecrimisil davaları bu gibi sebeplerden dolayı, diğer dava türlerine göre biraz zaman alabilir.

  Ecrimisil Davası

  Ecrimisil Dava Dilekçesi

  Ecrimisil davalarında dava dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok unsur vardır. Bunlardan ilki ecrimisil dava dilekçesinin kanunen belirtilen usule uygun olarak hazırlanmasıdır. Dilekçede söz konusu taleplerin anlaşılır bir dille ve açıkça belirtilmesi gerekmektedir.  Buna ek olan yetkili mahkemenin de belirlenmiş olması önemli bir husustur.

  Ecrimisil dava dilekçesi içerisinde giriş olarak görevli mahkeme hangisi ise o mahkemeye hitap yer almalı daha sonrasında davacı ismi, varsa vekilinin ismi, açıklama kısmı oluşturulmalı bu ve bu kısım içerisinde söz konusu olan sebebin detaylı bir açıklaması, beklentiler, talep ve bedel kısımları mutlaka yer almaktadır.

  Ecrimisil dava dilekçesinin düzgün ve kurallara uygun bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. Davada avukat tutma zorunluluğu yoktur ama hukuki işlemlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi ve dava dilekçesi hazırlama gibi detaylı konularda mutlaka alanında deneyimli bir avukattan yardım alınması önerilir. Aksi takdirde hem dava dilekçesinde belirtilen hususların eksikliği nedeniyle hem de dava sürecinde davalı kişi adına olumsuz ve istenmeyen durumlar yaşanabilir. Bunların önüne geçmek ve davayı kazanma olasılığını kuvvetlendirmek için bu tür hukuki işlemler adına mutlaka profesyonel bir yardım alınmalıdır.

  İşte ecrimisil dava dilekçesi örneği :


  [MAHKEMENİN ADI]

  [DAVACININ ADI, SOYADI, T.C. KİMLİK NUMARASI, ADRESİ]

  VEKİLİ: [AVUKATIN ADI, SOYADI, BARO VE SİCİL NUMARASI, ADRESİ]

  DAVALI: [DAVALININ ADI, SOYADI, ADRESİ]

  KONU: Ecrimisil talebimiz hakkında.

  AÇIKLAMALAR:

  1. Davalı, [taşınmazın tanımı, adresi, yeri, sınırları] üzerinde izinsiz olarak bulunmakta ve bu taşınmazı kullanmaktadır.
  2. Davalının, taşınmazımızı izinsiz kullanmasından dolayı [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren ecrimisil ödemesi yapması gerekmektedir.
  3. Talep ettiğimiz ecrimisil bedeli, [talep edilen miktar] TL olup, bu miktarın davalıdan tahsilini talep etmekteyiz.

  HUKUKİ SEBEPLER: TBK m. 714 vd., HMK ve sair yasal mevzuat hükümleri

  DELİLLER: Tapu kaydı, kira bedelleri, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve sair deliller.

  SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, [taşınmazın tanımı, adresi, yeri, sınırları] için [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren tahakkuk eden ecrimisil bedelinin davalıdan tahsilini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

  [Tarih]

  [DAVACI AD SOYAD ya da Vekili Avukat Ad Soyad]


  Bu dilekçe genel bir formatta hazırlanmıştır. Özel durumunuza uygun hale getirilmesi için bir avukatlarımıza başvurmanız faydalı olacaktır.

  Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları

  Ecrimisil davalarında tazminat tutarının belirlenmesi konusunda Yargıtay’ ın gerekli incelemeler yapıldıktan sonra karar vermesi durumu söz konusudur. Bu sebeple de ecrimisil davası süresi açısından değişiklikler meydana gelebilir. Yukarıdaki başlıklarda belirtildiği gibi, ecrimisil davalarında Yargıtay’ın ödenecek tazminat bedeline karar vermesi için önce gerekli incelemelerin yapılmış olması gerekmektedir. Bu incelemeler taşınmaz malın durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

  Örneğin; söz konusu taşınmaz mal bir apartman dairesi ise, bu dairenin yer aldığı apartmanın konumu, özellikleri, dairenin özellikleri, apartman içerisinde bulunan diğer dairelerin kira bedelleri, dairenin nitelikleri, ne kadar süre ile alıkonulduğu, bu alıkonulmadan önce ve sonrasında geçen zaman dilimindeki dairde meydana gelen değişiklikler, kira bedelinin artışı düşüşü gibi pek çok ince detay araştırılır ve tazminat bedeli buna göre belirlenir. Ayrıca; ecrimisil davası sürecinde Yargıtay karara varmadan önce; söz konusu taşınmazın gerçekten de haksız bir işgale maruz kalıp kalmadığı, davacının zarara uğrayıp uğramadığı gibi hususlar da detaylı bir şekilde araştırılır.

  Eğer söz konusu olan taşınmaz bir tarla ya da arsa ise yine bunun için o taşınmazın; konumu, özellikleri, getireceği gelir, çevresinde bulunan arsaların getirdiği kazanç, bu arsanın kendi değeri gibi pek çok özelliğe bakılmakta ve incelemeler gerçekleştirilmektedir. Bu incelemelerden elde edilen kararlara göre de dava sonucu belirlenmektedir. Eğer dava, davacının lehine sonuçlanırsa davalı, belirlenen tutardaki tazminat tutarını davacıya ödemek zorundadır.

  Ecrimisil Davası Ne kadar Sürer?

  Ecrimisil davası süresi için net olarak bir zaman diliminden bahsetmek doğru değildir. Bu süreç, davanın türüne, yapılan incelemelere göre şekilleneceği için kesin ve net bilgiler vermek doğru olmaz. Davada söz konusu mal hakkında pek çok inceleme yapılır ve bu incelemelerin her biri detaylı araştırmalara dayanır. Bu yüzden araştırmaların süresi, sonuçlanması ve karara bağlanması zaman alabilir. Ancak dava sonuçlanıp, davacının lehine bir karar alındığında o zaman ödenecek tazminat tutarı için belirli bir zaman vardır. Bu zaman davanın sonuçlanmasının ardından başlatılır ve 30 günlük bir süre zarfını kapsar. Bu süreç içerisinde tazminat tutarına ilişkin ödemeler gerçekleştirilmelidir. Ancak ödemelerde taksit söz konusu ise o zaman sürede de değişiklikler meydana gelebilir.

  Ecrimisil zaman aşımı süresi söz konusudur ve bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yani, dava tarihinden itibaren en fazla 5 yıl öncesine dair haksız işgal bedeli tazminatı talebinde bulunulabilmektedir. Bundan süreden daha önceki yıllar için tazminat isteme talebinde bulunulamaz.

  Esrimisil davası haksız kazanç davası olarak da anılır. Peki tarlada ecrimisil nedir? Müdahalenin meni koşulu nasıl sağlanır? Mirasçılar arasında ecrimisil sorunu nasıl çözüme kavuşturulabilir? Tüm bu soruların yanıtları en güncel kanunlar ve kararlar ile sizin için bir araya getirildi! İşte detaylar!

  Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

  Mirasçılar kapsamında öncelikli olarak veraset ilamının çıkarılması ve paylara uygun olarak bölüştürülmenin yapılması gerekmektedir. Bu bölüştürmeye uymayan ve diğer hak sahiplerini mal varlığını kullanmaktan meneden kişiler için ecrimisil davası açılabilirim. Bu durumda bir sakınca söz konusu değildir. Ecrimisil davası mirasçılar arasında sıklıkla görülen sorunlardandır. Özellikle taşınmaz malların kullanımında ön plana çıkar.

  • Mirasçıların birbirinden ecrimisil talep edebilmesi için öncelikle söz konusu olan maldan yararlanma isteğinin karşı tarafa iletilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde açılan dava geçerlilik kazanabilir.
  • Yaralanma isteğinin bildirilmesine rağmen hala yararlanma hakkı elinizden alınıyorsa davaya başvurabilirsiniz.
  • Geçmişe yönelik yararlanma haklarınızın elinizden alındığını düşünüyorsanız bu konuda yararlanmadığınız her gün için bir bedel talep etme imkânınız da vardır. Fakat bunun için kesinlikle daha öncesinde men bildirimi aşamasını tamamlamanız gerekir. Aksi takdirde yaptığınız başvuru geçerli sayılmayacaktır.

  Esrimisil bu temel bağlayıcı koşullar çerçevesinde şekillenmektedir. Konunun uzmanı olan bir avukattan yönlendirme talep etmek zararınızın daha kolay karşılanması için yol gösterici olacaktır.

  Tarlada Ecrimisil

  Ecrimisi davası açılabilmesi ve olumlu sonuç alınması için açılan davanın gerekçesi ile haksız kullanım arasında kesinlikle illiyet bağının bulunması gerekir. Bu iki koşul kapsamında bir nedensellik söz konusu değilse davanın olumlu sonuç almasına dair de sorunlar meydana gelebilir. Sizin malınızın kullanamamanızdan kaynaklanan zararınız ile el koyma durumu arasında illiyet bağı aranacaktır. İlliyet bağı ecrimisil davalarında aranan en temel koşullar arasında yer almaktadır. İlliyet bağının bir diğer bağlayıcı unsuru ise atılan adımların kötü niyetli olmasıdır. Kişinin mallarına izinsiz el koyma durumunun kötü niyetten doğması ve karşıdakini bu mal varlığının kullanımından menetme düşüncesini içermesi gerekmektedir.

  Ecrimisil Davası Nedir

  Ecrimisil davası kişilerin karşı tarafın mallarını ve taşınmazlarını izinleri olmadan kullanmaları ve hak sahibi olan tarafı kullanımdan menetmeleri manasına gelmektedir. Ecrimisil davaları aynı zamanda haksız kazanç tazminatı olarak da anılmaktadır. Kişilerin haklarını ihlal eden tarafın hak ihlalinden doğan zararlarının karşılanmasını hedeflemektedir. Ecrimisi davası açacak olan kişilerin kesinlikle zamanaşımı süresine de dikkat etmesi gerekir. Bu dava türünde zamanaşımı süresi 5 sene olarak belirlenmiştir. Haksız kazançtan doğan tazminat hakkının talep edilmesi için 5 senelik bir süre verilecektir. Ancak bu süre kapsamında başvuruya tabi olan adımlar, karşılık bulacaktır. Ecrimisil tazminatının temel kapsamında geçmişe yönelik talep edilmesi sebebi ile zamanaşımı süresinin daha geniş tutulması da istenebilir. Bu haksız kullanımdan ve yararlanma hakkının elinizden alınmasından geç haberdar olma durumunuz varsa zamanaşımı süresinin uzatılmasına ilişkin başvuruda bulunma imkânınız da vardır. Başvuruda bulunarak dava açma hakkını sürdürebilirsiniz.

  Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Davası

  Ecrimisi davası aslen müdahalenin meni davasına bağlıdır. Öncelikli olarak müdahalenin meni davası açılır ve bu müdahalenin sizin malınızdan faydalanma durumunuzu olumsuz etkilemesi sebebi ile ortaya çıkan zararın tahsis edilmesi için ecrimisil davası açılır. Müdahalenin meni davasının açılması için kişilerin mal sahibi olması gerekmektedir. Miras alandan söz ediliyorsa her hak sahibinin müdahalenin meni davasını açma hakkı da bulunmaktadır. Müdahalenin meni davası tüm hak sahiplerinin ya da hak sahiplerinin vekalet verdikleri kişilerin açabilecekleri bir dava türüdür. Mal varlığının kötüye kullanımının engellenmesi temel amaç olarak belirlenmiştir.

  Ecrimisil Dava Dilekçesi

  Ecrimisil davalarında ihtar dilekçesinde bulunması gereken bilgiler; ihtar eden, muhatap, ihtara konu olan olay, açıklamalar, tarih ve imza. Bu verilerin yer aldığı dilekçenin sunulması ile haksız işgalde bulunan kişinin durumdan ötürü uyarılması sağlanacaktır. Ecrimisi davası dilekçe sunma adımının ve görevli mahkemenin gayrimenkulün bulunduğu yerdeki yetkili mahkeme olduğunun da belirtilmesi gerekir. Farklı bir mahkemeye başvuru yapıldığı zaman görevsizlik kararı verilebilmektedir. Bu tür adımlarda sorun yaşamamak için alanında uzman olan isimlerden hem dilekçenin hazırlanması hem de davanın açılması adına destek almak verimli olacaktır.

  Ecrimisil Davasında İhtar Şartı

  Ecrimisil davası açılması için ve malın kullanımının haksız olarak nitelendirilebilmesi için kişilerin öncesinde kesinlikle ihtar edilmesi gerekmektedir. Bu da dilekçe yolu ile olacaktır. Haksız kullanımın sonlandırılmasına ilişkin bir ihtar dilekçesi hazırlanır ve sunulur. İhtarın yapılmasına rağmen hak sahiplerinin maldan yararlanma hakkının ihlal edildiği ve yararlanma haklarının ellerinden alındığı fark edilirse, kullanımdan menetme ve buna bağlı olarak da kötü niyetli bu engellemenin, maddi zararının karşılanması adına ecrimisil davası açılacaktır. Birbirine bağlı birçok farklı zincirden oluşan bu dava türünde alanının uzman isimlerinden yardım almak ve hukuki destek talep etmek sürecin tüm prosedürlere uygun tamamlanması için bir fırsat sunacaktır.

  Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları

  Ecrimisi davası kapsamında evli çiftler arasında da örnek davaların yer aldığı görülmektedir. Boşanma kararının gerçekleşmesine rağmen tarafın mal varlığı sahibi olan kişinin evini terk etmemesi ve kullanmaya devam etmesi durumunda öncelikle ihtarda bulunulmuş ve daha sonrasında el atmanın önlenmesi davaları açılmıştır. Bu atılan adımlara rağmen, kişi evin kullanımından geri durmamıştır. Bu nedenle açılan haksız işgalin bedeli olan tazminatın verilmesi haklı bulunmuştur.

  Davanın sonucu kadar ne kadar ecrimisil ödeneceği de tartışma konusu olmaktadır. Mahkemenin verdiği karara göre evi işgal ettiği her ay için dairenin ortalama aylık kire bedelinin işgal süresi de göz önünde bulundurularak hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamanın sonrasında ecrimisil tutarı belirlenecektir. Haksız kullanımın tazminat ile giderilmesi konusunda sadece miras hak sahiplerinin değil aynı zamanda, boşanan çiftlerin de sıklıkla taleplerde bulunduğu görülüyor. Tabi ki malın evlilik akdinin öncesinde ya da sonrasında alınması da davanın seyrini değiştirecek temel hususlardandır.

  Ecrimisil Davası Ne Kadar Sürer?

  Ecrimisi davası belirleme işlemlerinin yapılması, bilirkişi vasıtası ile ecrimisil tutarının belirlenmesi, alınan kararlara tarafların itiraz etme durumları da göz önünde bulundurularak süreç devam edecektir. Bu nedenle davanın ilerleyişine göre süreç de değişim gösterebilmektedir. Fakat kişilerin geriye dönük talep edebilecekleri ecrimisil yıl sınırı ise 5 sene olarak belirlenmiştir. Daha sonrasında herhangi bir talepte bulunulması mümkün olmayacaktır.

  Ecrimisil davası kapsamında en çok sıkıntı çıkaran hususların başında kişilerin dava basamaklarını usulüne göre yerine getirmemesi sebebi ile haklı konumda olmasına rağmen tazminatı hak edememesidir. Öncelikli olarak karşı tarafa mal varlığından istifade etmek istediğinize dair bir yararlanma talebini iletmeniz gerekmektedir. Bu yararlanma talebinin iletilmesine rağmen sorun devam ediyorsa ihtarname gönderilmelidir. İhtarnameye de yanıt verilmediyse ve mal varlığı haksız şekilde işgal edilmeye devam ediyorsa, kullanımdan menetme ve eş çektirme davası açılabilmektedir. Bu şekilde ancak sizin kullanımdan uzak tutulduğunuz süre boyunca girdiğiniz zarar sebebi ile almanız gereken ödeme tutarı belirlenmiş olacaktır. Bu ödeme tutarına dair bir sorun meydana gelmemesi için bilirkişi görevlendirilecektir. Dileyen kişiler bilirkişinin belirlemiş olduğu tutara da itiraz etme hakkını saklı tutmaktadır.

  Ecrimisil Ödeyen Kişi Hak Sahibi Olur mu ?

  Ecrimisil, bir taşınmazın izinsiz kullanımı karşılığında ödenmesi gereken bir bedel ifade eder. Ecrimisil ödemek, bir taşınmazın mülkiyetini kazandırmaz. Başka bir deyişle, bir kişi bir taşınmazı izinsiz kullandığı için ecrimisil ödese bile bu, onun o taşınmaza mülkiyet hakkı kazandığı anlamına gelmez.

  Ecrimisil, mülkiyet hakkının ihlali nedeniyle doğan bir tazminat niteliğindedir. Taşınmazın gerçek sahibi, izinsiz kullanımdan dolayı doğan zararını ecrimisil yoluyla karşılamış olur. Ancak bu, izinsiz kullananda bir mülkiyet hakkı oluşturmaz.

  Eğer bir kişi, bir taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı kazanmayı amaçlıyorsa, yasal yollarla (örneğin, satın alma, miras, bağışlama gibi) bu hakkı elde etmelidir. Ecrimisil ödemesi, bu tür yasal yolların yerini alamaz.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/ecrimisil-odeyenlerin-haklari-2022/

  https://yaseminmersin.av.tr/mal-paylasimi-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/ise-iade-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/tazminat-davasi/

   

  Ziyaretçi Yorumları (3)
  1. Hamdi şengül dedi ki:

   12 yıldır üzerimde olan devlete ait ecirmisil bir tarla var yasalar gereği henüz almaya hak kazanmadım ama tarla halen üzerimde kendi köyünden birine devredebilirmiyim bunu satabilirmiyim

   1. Omer dedi ki:

    Biz yerler 20 senedir ecrimisil dir tapu verilirmi

    1. admin dedi ki:

     0 530 526 92 02 numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?