Kardeşler Arasında Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

  31.08.2021
  30.391
  Kardeşler Arasında Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

  Kardeşler arasında mirastan feragat, kardeşlerden bir veya birkaçının, vefat eden bir yakınının mirasından kendi paylarına düşen haklarından gönüllü olarak vazgeçmeleri anlamına gelir. Bu feragat işlemi, feragat eden kişinin miras hakkının tamamen veya kısmen başka bir kardeşe veya mirasçılara devredilmesiyle sonuçlanabilir. Mirastan feragat etme işlemi resmi bir süreçtir ve genellikle noter huzurunda yapılan bir feragatname ile gerçekleştirilir.

  Aşağıda, genel bir “Kardeşler Arasında Mirastan Feragat Sözleşmesi” örneği bulunmaktadır. Bu örnek, temel bir yapı sunmakta olup, spesifik durumlar ve kişisel ihtiyaçlar için hukuki danışmanlık alınarak düzenlenmelidir.

  KARDEŞLER ARASINDA MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

  Tarih: [Sözleşme Tarihi]

  Taraflar:

  Bu sözleşme; aşağıda kimlik bilgileri ve adresleri belirtilen taraflar arasında, noter huzurunda imzalanmıştır.

  Feragat Eden Taraf:

  • Adı Soyadı: [Feragat Eden Kardeşin Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Adres: [Adresi]

  Feragat Alınan Taraf (Mirasçılar):

  1. Adı Soyadı: [Mirasçı Kardeşin Adı Soyadı], T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası], Adres: [Adresi]
  2. (Gerekli sayıda mirasçı bilgisi ekleyiniz.)

  Miras Bırakan:

  • Adı Soyadı: [Miras Bırakanın Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Son Adresi: [Adresi]

  Konu:

  Bu sözleşme, [Miras Bırakanın Adı Soyadı] tarafından bırakılan ve yasal mirasçıları arasında paylaşılması gereken mirasın tamamından veya bir kısmından [Feragat Eden Kardeşin Adı Soyadı]’nin feragat etmesi ile ilgilidir.

  Feragat Beyanı:

  1. Feragat Eden Taraf, [Miras Bırakanın Adı Soyadı] tarafından bırakılan mirasın tamamından veya aşağıda belirtilen kısmından gönüllü olarak ve karşılıksız olarak feragat ettiğini beyan eder.
   • Feragatten Etkilenen Mal Varlığı: [Feragat Edilen Mal Varlığının Açıklaması]
  2. Feragat Eden Taraf, bu feragat ile mirastan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  3. Feragat Alınan Taraf (Mirasçılar), bu feragatı kabul eder ve [Feragat Eden Taraf] tarafından feragat edilen miras payını, yasal hakları çerçevesinde paylaşacaklarını beyan eder.

  Genel Şartlar:

  • Bu feragat, taraflar arasında yapılan tam ve kesin bir anlaşmayı temsil eder ve yazılı formda olmayan herhangi bir anlaşmayı geçersiz kılar.
  • Bu sözleşme, taraflarca okunarak, anlaşılarak ve serbest irade ile imzalanmıştır.
  • Herhangi bir ihtilaf halinde, [İl] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  İmzalar:

  Feragat Eden Taraf: [İmza]

  Feragat Alınan Taraf (Mirasçılar):

  1. [İmza]
  2. [İmza] (Gerekli sayıda imza ekleyiniz.)

  Noter Onayı:

  Bu sözleşme, [Tarih] tarihinde [Noter Adı] huzurunda imzalanmış ve [Sicil No] numarası ile onaylanmıştır.

  Noter İmzası: [İmza]

  Kardeşler Arasında Mirastan Feragat Süreci

  1. Feragat Kararı: Kardeşlerden biri veya birkaçı, mirastan kendi paylarına düşen haklardan feragat etme kararı alır.
  2. Noter Huzurunda Feragatname: Feragat işlemi, feragat eden kişi veya kişilerin noter huzurunda bir feragatname imzalamasıyla resmileştirilir. Bu belge, kişinin miras haklarından feragat ettiğini ve bu hakların kime devredildiğini belirtir.
  3. Resmi Kayıtlara İşlenme: Feragat işlemi, ilgili resmi kayıtlara (mirasın tescili yapılan daireler, tapu kayıtları vb.) işlenir. Bu sayede, feragat işlemi hukuki olarak geçerli ve tanınır hale gelir.

  Kardeşler Arasında Feragat Etmenin Sebepleri

  Kardeşler arasında mirastan feragat etmenin birkaç sebebi olabilir:

  • Anlaşmazlıkların Önlenmesi: Kardeşler arasında miras nedeniyle oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, bazı kardeşler mirastan feragat edebilir.
  • Mali Durum: Feragat eden kardeşin mali durumu iyi olduğunda ve mirasa ihtiyaç duymadığında feragat edebilir.
  • Diğer Kardeşlere Destek: Bir kardeş, diğer kardeşlerinin mali durumunu desteklemek amacıyla mirastan feragat edebilir.
  • Kişisel Tercihler: Kişisel sebepler veya aile içi anlaşmalar nedeniyle mirastan feragat edilebilir.

  Hukuki Sonuçlar

  Mirastan feragat etmek, feragat eden kişinin miras hakkını tamamen kaybetmesi anlamına gelir. Bu işlem geri alınamaz ve feragat eden kişi, daha sonra miras üzerinde hak iddia edemez. Bu nedenle, mirastan feragat etme kararı almadan önce durumun hukuki ve mali yönlerinin dikkatlice değerlendirilmesi önemlidir.

  Kardeşler Arasında Miras Paylaşım Sözleşme Örneği

  Kardeşler arasında miras paylaşımı için hazırlanacak bir sözleşme örneği aşağıdaki gibidir. Bu örnek, genel bir yapı sunmakta olup, gerçek durumlara uygun hukuki danışmanlık alınarak düzenlenmelidir.


  MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ

  Tarih: [Sözleşme Tarihi]

  Taraflar

  Bu sözleşme; aşağıda adres ve kimlik bilgileri yazılı olan taraflar arasında imzalanmıştır.

  Miras Bırakan: [Miras Bırakanın Adı Soyadı], [T.C. Kimlik No], [Adres]

  Mirasçılar:

  1. [Mirasçı 1 Adı Soyadı], [T.C. Kimlik No], [Adres]
  2. [Mirasçı 2 Adı Soyadı], [T.C. Kimlik No], [Adres]
  3. [Mirasçı 3 Adı Soyadı], [T.C. Kimlik No], [Adres] (Gerekli sayıda mirasçı bilgisi ekleyiniz.)

  Mirasın Tanımı ve Değerleri:

  Bu sözleşme kapsamında taraflar, [Miras Bırakanın Adı Soyadı] tarafından bırakılan ve aşağıda detayları belirtilen miras mal varlığının paylaşımı konusunda anlaşmışlardır.

  1. [Mülkün Tanımı], [Değeri]
  2. [Mülkün Tanımı], [Değeri]
  3. [Mülkün Tanımı], [Değeri] (Gerekli sayıda mülk ve değer bilgisi ekleyiniz.)

  Paylaşım Şekli:

  Taraflar, miras mal varlığının aşağıda belirtilen şekilde paylaşılmasını karşılıklı olarak kabul etmişlerdir:

  1. [Mirasçı 1 Adı]’a [Belirli mülk/miktar] verilecektir.
  2. [Mirasçı 2 Adı]’a [Belirli mülk/miktar] verilecektir.
  3. [Mirasçı 3 Adı]’a [Belirli mülk/miktar] verilecektir. (Her mirasçı için paylaşım detayları belirtilir.)

  Diğer Şartlar:

  1. Taraflar, bu sözleşme ile belirlenen paylaşımın dışında miras üzerinde başka hiçbir hak iddia etmeyeceklerdir.
  2. Bu sözleşme, tarafların tam ve kesin anlaşmasıdır ve sözlü anlaşmaları geçersiz kılar.
  3. Herhangi bir ihtilaf durumunda, [Sözleşmenin Uygulanacağı Yer] mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

  Yürürlük:

  Bu sözleşme, tüm tarafların imzası ile yürürlüğe girecektir.

  [Mirasçı 1 Adı Soyadı] İmza:

  [Mirasçı 2 Adı Soyadı] İmza:

  [Mirasçı 3 Adı Soyadı] İmza:

  (Noter Onayı Gerekiyorsa)

  Noter Onayı:

  Bu sözleşme, [Tarih] tarihinde [Noter Adı] huzurunda imzalanmış ve [Sicil No] numarası ile onaylanmıştır.

  Noter İmzası:


  Bu sözleşme örneği, genel bir rehber niteliğindedir. Herhangi bir miras paylaşım sözleşmesi hazırlanırken, özel durumların ve hukuki gerekliliklerin dikkate alınması için mutlaka bir avukattan yardım alınmalıdır.

  Kardeşler Arasında Hisse Devri Sözleşmesi Örneği

  Aşağıda, kardeşler arasında bir mülk veya işletmede hisse devri için hazırlanabilecek genel bir sözleşme örneği yer almaktadır. Bu örnek, temel bir yapı sunmakla birlikte, özel durumlar ve kişisel ihtiyaçlar için mutlaka hukuki danışmanlık alınmalıdır.


  HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ

  Tarih: [Sözleşme Tarihi]

  Taraflar:

  Bu sözleşme; aşağıda kimlik ve iletişim bilgileri belirtilen taraflar arasında, noter huzurunda imzalanmıştır.

  Devreden Taraf:

  • Adı Soyadı: [Devreden Kardeşin Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Adres: [Adresi]

  Devralan Taraf:

  • Adı Soyadı: [Devralan Kardeşin Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Adres: [Adresi]

  Konu:

  Bu sözleşme, [Devreden Taraf]’ın sahip olduğu [Şirket Adı/ Mülk Tanımı] içindeki hisselerinin tamamının veya bir kısmının, [Devralan Taraf]’a devredilmesi ile ilgilidir.

  Hisse Bilgileri:

  • Şirket/Mülk Adı: [Şirket/Mülk Adı]
  • Devredilen Hisse Oranı: [%X]
  • Devredilen Hisse Değeri: [X TL]

  Devir Şartları:

  1. Devreden Taraf, yukarıda detayları belirtilen hisseleri, [Devralan Taraf]’a devretmeyi kabul ve taahhüt eder.
  2. Devralan Taraf, yukarıda belirtilen hisselerin devralınması karşılığında, [X TL] tutarında ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.
  3. Ödeme, sözleşmenin imzalanmasını takiben [ödeme tarihi ve şekli] yapılacaktır.
  4. Devir işlemi, tarafların noter huzurunda yapacakları işlem ve gerekli resmi kayıtların güncellenmesi ile tamamlanacaktır.

  Genel Şartlar:

  • Bu sözleşme, tarafların tam ve kesin anlaşmasıdır ve sözlü anlaşmaları geçersiz kılar.
  • Taraflar, bu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri eksiksiz yerine getireceklerdir.
  • Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, [İl] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  İmzalar:

  Devreden Taraf: [İmza]

  Devralan Taraf: [İmza]

  Noter Onayı:

  Bu sözleşme, [Tarih] tarihinde [Noter Adı] huzurunda imzalanmış ve [Sicil No] numarası ile onaylanmıştır.

  Noter İmzası: [İmza]


  Bu sözleşme örneği, hisse devri işlemleri için genel bir rehber niteliğinde olup, özel durumlar ve kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenmelidir. Hisse devri işlemleri, genellikle karmaşık hukuki süreçler içerebileceğinden, işlemi gerçekleştirmeden önce mutlaka bir avukattan hukuki danışmanlık alınmalıdır.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/mirastan-feragat-sozlesmesi-ornegi/

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasi-mal-paylasimi-davasi-ne-kadar-surer/

  Ziyaretçi Yorumları (2)
  1. Murat Aksoy dedi ki:

   Merhaba Yasemin Hanım,

   Mirastan, iki taraf karşılıklı olarak, ve koşulsuz ivazsız olarak feragat sözleşmesi, noter onaylı olmazsa geçersiz midir ?

   Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

   1. admin dedi ki:

    Merhaba Murat Bey,
    0 530 526 92 02 numarasından ulaşabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?