İstihkak Davası | İstihkak Davası Nasıl Açılır

  05.10.2021
  2.133
  İstihkak Davası | İstihkak Davası Nasıl Açılır

  İstihkak davası kapsamında kullanılan istihkak kelimesi hak etme hak ediş olarak tanımlanabilmektedir. Bir taşınmazın üzerinde birden fazla kişinin hak talep etmesi durumunda sürecin çözüme kavuşturulması adına açılan dava olarak da tanımlanabilmektedir. Bu davaların İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde işleme alındığının da ayrıca belirtilmesi gerekir. Hak sahibi olmayan bir kişinin kendi mülkiyetinde olmayan bir taşınmazı işgal etmesi durumunda açılabilmektedir. Sadece taşınmaz malların değil taşınır malların da istihkakı ile alakalı davalar açılabilmektedir.

  İstihkak Davası Ne Demek?

  Adi istihkak davası nedir; istihkak davası kapsamında davacının ayni hakkını ispat etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde istihkak davasının açılması ve devam etmesi mümkün kılınacaktır. Dava sadece ayni hak iddia eden kişiler tarafından açılabilmektedir. Bu aşamada taşınır davası ile arasında bir farklılık da ortaya çıkmaktadır; taşınır davasında kişilerin ayni hak iddia etmeseler dahi dava açma hakları bulunmaktadır. İstihkak davasında kişilerin tabi olduğu bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Bu nedenle kişilerin diledikleri zaman bir süre sınırlaması olmadan istihkak davasını açmalarına olanak verilmektedir. Taşınır davalarında ise hak düşürücü sürenin varlığından haberdar olmalısınız. Avukattan yardım alarak hak düşürücü süreleri dikkate alarak başvuru adımlarını ve dava açma aşamalarını yerine getirmeniz gerekir.

  İstihkak Davası Kim Açar?

  İstihkak davasını ayni hakka sahip olan kişilerin açmasına izin verilmektedir. Biri malın hak sahibi olan kişinin dışında üçüncü bir kişinin elinde bulunması ve kullanılması durumunda bu malın hak sahibine iade edilmesi için açılan dava türüdür. İstihkak davasının bir diğer boyutu da biri malın borç nedeni ile haczedilmesi durumunda üçüncü bir tarafın bu haczedilen mal üzerinde hak sahibi olması durumunda kendi hakkına düşen kısmın icradan kurtulması için açılabilmektedir. Bu noktada eğer daha öncesinde açılan bir davada üstün hak sahipliği kanıtlanmış ve kesin hükme bağlanmış ise kişilerin istihkak davası açmasına olanak verilmeyecektir. Avukatınız hangi durumlarda dava açma hakkınızın olduğu hangi durumlarda sınırlamalara tabi tutulduğunuza dair size gerekli olan tüm bilgilendirmeleri sağlayacaktır.

  İstihkak Davası Hangi Kanunda?

  İcra ve İflas Hukuku kapsamında ele alınan bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İstihkak davalarına ilişkin temel manada dikkate alınması gereken bilgiler;

  • Borçlu olan kişinin mallarına el koyulması için icra takibi başlatılması ve haczedilmesi durumunda bu mallar üzerinde hak sahibi olan kişilerin istihkak davası açması mümkündür.
  • Borçlunun mallarına el koyan icra davası açan kişilerin bu mallar üzerinde farklı kişilerin haklarının bulunmasına rağmen cebren el koyması gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Haczedilen malların borç yerine sayılması için bu malın sadece mülkiyete tabi olan yüzdesine el koyulması gerekmektedir. Farklı kişilere ait olan parçalı mülkiyet kapsamındaki malların tümünün herhangi bir icazet almadan borç yerine sayılması ilerleyen aşamalarda istihkak davasına neden olabilecek en temel gelişmedir.

  Dava açma sürecinde de tüm bu hususların göz önünde bulundurulması ve dava dosyasının bu şekilde şekillendirilmesi lazımdır.

  Üçüncü Kişi İstihkak İddiasından Vazgeçebilir Mi?

  Araç istihkak davası kapsamında bir aracın haczedilmesi durumunda bu araç üzerinde hak sahibi olan bir üçüncü kişinin istihkak davası açmasına olanak verilmektedir. İstihkak davaları hem taşınır hem de taşınmaz mallara dair açılabilmektedir. Bu noktada üçüncü şahsın kendi hakkından vazgeçmesi de mümkündür. Bu şekilde istihkak davasına gerek olmadan süreç tamamlanmış olacaktır. Hak talep etmesi durumunda ise istihkak davası olarak davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekir. Bu davaları sadece ayni haklara sahip olan kişilerin açmasına olanak verilmektedir.

  İstihkak Davasında Dava Değeri Neye Göre Belirlenir?

  Dava kapsamında nispi karar ve ilam harcı belirlenmektedir. Bu tutarların dörtte biri nakit olarak ödenmelidir. Avukatınızın tüm bu ücretlere dair size gerekli olan bilgilendirmeleri yapması sağlanacaktır. Hem davanın teorik boyutu hem de maddi boyutu ile alakalı olarak gerekli olan bilgilendirmelerin avukatça yapılması sağlanır. Avukatınızın daha öncesinde bu dava türünde olumlu sonuçlar almış olması verimliliği artıracak unsurlar arasında kendini göstermektedir.

  Medeni hukuk istihkak davası; istihkak davasının hangi dava türü olduğuna dair üzerinde birçok farklı tartışma geçerliliğini sürdürmektedir. Bu davanın bir tespit davası olduğu düşüncesi de oldukça yaygın şekilde kabul görmektedir. Dava açan kişinin bu mal üzerinde hak sahibi olduğunun tespit edilmesi durumunda icra kararının kaldırılmasının sağlanması sebebi ile bir tespit davası olması yönünde fikir beyan eden akademisyenler de mevcuttur. Bunun bir men davası olduğunu iddia eden çalışmalar da vardır. Çıkan karar ile mala haciz işlemi uygulanmasının iptal edilmesi men edilmesine karar verilmesi neden ile bunun bir men davası olması yönünde fikir beyan eden kişiler de mevcuttur.

  İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı Ne Demek?

  Takibin taliki; takibin ertelenmesi manasına gelmektedir. İstihkak davasında üçüncü bir şahsın bu mal varlığı üzerinde hak iddia etmesi sebebi ile mal varlığı üzerine direkt icra uygulanmasının mümkün olmadığına karar verilebiliri. Bor. Sahibinin bu aşamada borcun temin edilmesi için bir süre talep etmesi de mümkün kılınmıştır. Bu sürenin ödeme yapılacak tarihi de kapsayacak şekilde yazılı olarak noter huzurunda beyan etmesi istenmektedir. Bu şekilde beyanın karşı tarafça da kabul edilmesi durumunda takibin talikine bir diğer deyiş ile takibin ertelenmesine karar verilebilmektedir.

  Taşınırlarda istihkak davası açılması üzerinde herhangi bir engel yoktur. İstihkak davası hem taşınır mallarda hem de taşınmazlarda açılabilmektedir. Bu konuda bir sınırlandırma getirilmemiştir. Taşınır davaları ise taşınmazlar üzerine açılmamaktadır. Taşınır davaları ile istihkak davaları arasında yer alan en temel farklılıkların başında bu unsur gelmektedir.

  İstihkak İddiası Üzerine İcra Dairesi Bu İddiaya İlişkin İtirazları Olup Olmadığını Bildirmek Üzere Alacaklı Ve Borçluya Ne Kadar Süre Verir?

  İstihkak davasının açılması durumunda malına haciz konulan ve hakkında istihkak davası açan kişiye 3 günlük bir süre verilecektir. İstihkakın haksız yere açıldığına dair bir itirazı olan kişilerin 3 günlük zaman dilimi içerisinde başvurularını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu zaman diliminin dolması durumunda başvurunun ret yanıtı alacağını ve itiraz hakkının da ortadan kalkacağını bilmelisiniz.

  İstihkak davası duruşmalı mı; duruşmalı bir dava türüdür. Duruşmalara bizzat katılmak zorunlu değildir. Bu konuda yardım aldığınız avukatınızın sizi temsil etmesi ile gerekli olan dava adımlarının atılması mümkün kılınacaktır.

  İstihkaklı Haciz Ne Demek?

  Alacaklı olan kişinin üzerinde farklı kişilerin de hak sahibi olduğu malları haczetmesi durumu istihkaklı haciz olarak tanımlanmaktadır. İstihkak davası ile beraber haczedilen malda hak sahibi olan ve bu hakkı haksız yere hacze tabi tutulan kişinin kendi hakkınız savunması mümkün kılınmaktadır. İstihkak davasının açılması için kişilerin aynı hak sahibi olduğunu kanıtlaması gerekir.

  İstihkak İddiası Süreyi Keser Mi?

  İstihkak davası açılması o mal üzerindeki haczi kaldırmaz ya da icra takibini direkt olarak durdurmaz. Ancak davanın sonuçlanmasının ve kesin hükme bağlanmasının sonrasında bu şekilde bir tablo ortaya çıkacaktır. İstihkak davası açacak olan kişilerin açılan bu davanın icra takibi süresini durdurmayacağının da farkında olmaları gerekir.

  İstihkak davası, borçlu bir kişinin malına haciz konulmasının ardından bunun başka bir insana ait olduğuna dair dile getirilen iddianın sonrasında, durumu tespit edebilmek adına açılan bir davadır. İstihkak davaları her zaman tutulacak bir avukatın katkılarıyla yargıya taşınmalıdır.

  Taşınırlarda İstihkak Davası Davası Ne Demek?

  Herhangi bir kişiye borcu olan şahsa yönelik haciz yapılması kanun tarafından sağlanmış bir hak olarak dikkat çekilir. Bunun sonrasında borçlunun varsa malına haciz konulmaktadır. Aynı zamanda üçüncü bir kişi, böyle bir durumun sonrasında ortaya çıkarak, o malın üçüncü şahsa ait olduğunu ifade edebilir. Böyle hallerde ilgili malın mülkiyetinin kime ait olduğunu anlayabilmek için işte bu dava açılır. İstihkak davası farklı hallerde olabilmektedir. Taşınırlarda istihkak davası bunlardan birisidir.

  Haciz Durumunda İstihkak Davasının Açılması

  Haciz durumunda istihkak davasının açılması, borçlu olan kişiden mal haczedilmiş olduğundan dolayı, bu davayı üçüncü şahsın mahkemeye taşıyarak açması gerekmektedir. Davalı taraf ise böyle hallerde haczi koydurmuş olan ve alacaklı olarak tanımlanmış kişidir. Zaman zaman daha farklı durumların da ortaya çıkması söz konusu olabilir.

  Örneğin üçüncü kişi ve borçlu olan şahsın bir malı beraber ellerinde bulundurması, mal yine borçlu olan taraftaymış gibi işlemler yapılır. Kanunlarla bu ifade edilmiştir. Genel olarak böyle durumlarda dava açma hakkı üçüncü kişiye tanınmış bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Avukat yardımı olmadan bunun gerçekleştirilmesi kesinlikle büyük bir handikap demektir.

  İstihkak Davası Hangi Kanunda?

  İstihkak konulu olan davalar, belirtilmiş yasalara göre ve burada yer alan hükümlere göre açılmak zorundadır. Genel bir tabir yapacak olursak; hem taşınmaz hem de taşınır mala dair mülkiyet hakkının hangi tarafta olduğunu anlamak için bu davanın açılması temel bir kuraldır. Esasa göre TMK içerisinde ve 683.madde kapsamında bu durum düzenlenmiştir. Malik olarak tanımlanmış kişinin, malı haksız bir biçimde elinde tutan kişiye karşı davayı kolaylıkla açabilmektedir. Avukat yardımıyla ilk olarak yol haritası çıkarılmalı, bunun sonrasında dilekçe yazılmalıdır.

  İstihkak Davası Niçin Açılır?

  Haczedilmiş olan bir malın sahibinin farklı olduğu dile getiriliyorsa, bunun için kesinlikle ilgili davanın kurallara ve kanuna uygun bir biçimde açılması temel şart olarak karşımıza çıkar. Açma hakkına sahip olan kişiler bazen bir şahıstan fazla olabilir. Borçlu yerine bu mal benim diyen bir kişinin üçüncü şahıs olarak tanımlanmış olduğunu bilmekteyiz. İşte tüm bu durumların ortaya çıkarılması ve netleştirilmesi ancak mahkemenin vereceği karar ile mümkündür.

  Haciz sırasında istihkak davası nedir: İstihkak davası farklı koşullarda söz konusu olabilir. Bunlardan birisi haciz sırasında açılacak olan dava olarak karşımıza çıkar. İcra işlemlerinin ardından haczin yaşanmasıyla beraber, istihkak hakkı gibi bir durum gerçekleşebilmektedir. Bunu iddia eden kişinin, olayın yaşanmış olduğu yerde olması halinde, icra memuruna durum bildirilir. Tutanak üzerinden her türlü iddianın kayda geçirilmesi esastır. Böylelikle dava açılabilmesinin önünde hiçbir engel de kalmamış olur.

  Taşınmazlarda istihkak davası nedir: Bu tip davalarda hem taşınır hem de taşınmaz mallar hakkında sürecin devam ettirilmesi mümkündür. Haczedilmiş herhangi bir maçın taşınmaz olması halinde, haciz istihkak kavramı ve bunun iddiası gündeme gelebilmektedir. Böylelikle taşınmazlarda istihkak davası açılır. İlgili süreçte, bu taşınmazın bulunduğu yerdeki icra mahkemesine gidilmesi, bunun ardından kanuna uygun şekilde sürecin başlatılması temel bir esastır.

  İstihkak Davası Mutlaka Duruşmalı Olarak İncelenir Mi

  İstihkak davası duruşmalı mı: İstihkak davası her zaman basit olarak tanımlanmış yargılama usulü uyarınca görülmektedir. Bunun yanı sıra şikayetten daha farklı bir durum ortaya çıkar. Duruşmalı şekilde gerçekleştirilmesi mühimdir. Teminat adındaki malı kendi elinde bulundurmuş olan şahıs, malik sayılmasından dolayı, üçüncü şahıs bunun aksi yönünde ispata etmekle yükümlüdür. İlgili kanun İİK 97/9 içinde ifade edilmiştir.

  İstihkak Davası Hangi Mahkemede Görülür?

  İstihkak davalarının açılacağı mahkemeler kanuna göre icra mahkemesi olarak tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra nerede açılacağı hususunda 2 farklı opsiyon ortaya çıkar. İlk olarak icranın takibinin gerçekleştirilmiş olduğu yerde bulunan icra mahkemesidir. Bunun haricinde daha farklı mercinin tercih edilmesi söz konusu olamaz.

  Haczin yapılmış olduğu icra dosyasının açılmış olduğu yer referans olarak alınması mühimdir. Buna ek olarak haczin gerçekleştirildiği şehir veya ilgili idari birimin bulunduğu icra mahkemesidir. Her ne olursa ve hangi sebeple açılırsa açılsın sadece icra mahkemelerinin istihkak davası konusunda yetkili olduğunu unutmamak gerekiyor.

  Mahcuz Mala İstihkak Davası Nedir?

  Mahcuz mala istihkak davası, İcra ve İflas Kanuna göre açılır. Bu iddiaya karşılık olarak borçlu ya da alacaklının itiraz etmesi halinde, bu dosyanın icra müdürü aracılılığıyla hiç vakit kaybetmeden mahkemeye yollanması esastır. Bunun ardından ilgili mahkeme, iki farklı şekilde bunu incelemektedir.

  Bunlardan birisi dosya üzerinden yapılan inceleme olarak dikkat çeker. Ancak zaman zaman görülen lüzum üzerine davada, ilgili olan kişilerin davet edilmesi gibi daha farklı bir yönteme de başvurulabilmektedir. Böylelikle mürafaa sonrasında inceleme durumu yaşanır. Ortaya çıkacak olan kanaat uyarınca, iki farklı karardan birisi verilebilir. Bunlar talikine veya takibin devamı şeklinde karşımıza çıkar.

  Sadece satışın geride bırakılması amacı ile kötüye kullanımının kabulü durumunda, ortaya çok ciddi kanıtların ve gerekçelerin sunulmasının sonrasında icara mahkemesi böyle hallerde takibi taliki olarak tanımlanmış talebi reddetme hakkına sahiptir. Eğer bunun tam tersi bir durumun olması halinde ise haksız olma ihtimali durumunda, alacaklı olan kişinin olası zararı karşılığında, davacından teminat alması söz konusudur. Bu da 36.madde ile ifade edilmiştir.  Bu teminatın miktarı ve aynı zamanda cinsi, sunulmuş deliller ışığında takdir olmak zorundadır. Takibin devamı kararının çıkması halinde bunun temyiz edilmediğini de hemen hatırlatmak lazım.

  İstihkak Davası Dilekçe Örneği

  İstihkak davası açılacağı zaman buna uygun bir biçimde dilekçenin doldurulması esastır. Hem eksiklik içermemesi hem de tam şekilde yazılması önem arz eder. Özellikle dava açma nedenlerinin doğru bir biçimde belirtilmesi, verilecek olan hüküm üzerinde etkilidir. O yüzden bir avukatın sürece dahil olması çok mühimdir.

  Dilekçe her daim yetkili mahkemeye hitap edecek şekilde kaleme alınmalıdır. Görevli ve yetkili mahkemenin adı dilekçe başlığı olarak ifade edilir. Tam ve okunaklı şekilde yazılması önem arz eder. Deliller mühimdir. Bunların neler olduğu belirtilmelidir. Kanuni olarak tanımlanmış durumların esas alınması ve buna göre ifade edilmesi, olası sorunların ortaya çıkmasını engeller.

  En çok yapılan hataların başında internet üzerinden elde edilmiş hazır dilekçelerin kullanılması gelmektedir. Böyle durumlardan kesinlikle kaçınmak esastır. Çünkü durumların değişkenlik göstermesi esastır. Aynı zamanda somut olayların her zaman aynı olması beklenemez. Bu yüzden indirilmiş, doldurulmuş ve sunulmuş olan dilekçenin, sorun yaratabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

  Avukat yardımı ile dilekçe doldurulacağı zaman hem davalının hem de davacının her türlü bilgisinin bulunması esastır. Bunun yanı sıra unutulmaması gereken bir diğer husus ise beklentilerdir. Ayrıca, ilgili günün tarihi de atılmak zorundadır. İmzaların bulunduğu kısma gerekli işlemlerin yapılmasının sonrasında direkt olarak bu dilekçe mahkemeye sunulur.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/meskeniyet-iddiasi-satisi-durdurur-mu/

  https://yaseminmersin.av.tr/meskeniyet-iddiasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/tenkis-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/aile-konutu-haciz-olur-mu/

  https://yaseminmersin.av.tr/aile-konutu-haciz-olur-mu/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?