trende

İstihkak Davası | İstihkak Davası Nasıl Açılır

05.10.2021
40
İstihkak Davası | İstihkak Davası Nasıl Açılır

İstihkak davası kapsamında kullanılan istihkak kelimesi hak etme hak ediş olarak tanımlanabilmektedir. Bir taşınmazın üzerinde birden fazla kişinin hak talep etmesi durumunda sürecin çözüme kavuşturulması adına açılan dava olarak da tanımlanabilmektedir. Bu davaların İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde işleme alındığının da ayrıca belirtilmesi gerekir. Hak sahibi olmayan bir kişinin kendi mülkiyetinde olmayan bir taşınmazı işgal etmesi durumunda açılabilmektedir. Sadece taşınmaz malların değil taşınır malların da istihkakı ile alakalı davalar açılabilmektedir.

İstihkak Davası Ne Demek?

Adi istihkak davası nedir; istihkak davası kapsamında davacının ayni hakkını ispat etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde istihkak davasının açılması ve devam etmesi mümkün kılınacaktır. Dava sadece ayni hak iddia eden kişiler tarafından açılabilmektedir. Bu aşamada taşınır davası ile arasında bir farklılık da ortaya çıkmaktadır; taşınır davasında kişilerin ayni hak iddia etmeseler dahi dava açma hakları bulunmaktadır. İstihkak davasında kişilerin tabi olduğu bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Bu nedenle kişilerin diledikleri zaman bir süre sınırlaması olmadan istihkak davasını açmalarına olanak verilmektedir. Taşınır davalarında ise hak düşürücü sürenin varlığından haberdar olmalısınız. Avukattan yardım alarak hak düşürücü süreleri dikkate alarak başvuru adımlarını ve dava açma aşamalarını yerine getirmeniz gerekir.

İstihkak Davası Kim Açar?

İstihkak davasını ayni hakka sahip olan kişilerin açmasına izin verilmektedir. Biri malın hak sahibi olan kişinin dışında üçüncü bir kişinin elinde bulunması ve kullanılması durumunda bu malın hak sahibine iade edilmesi için açılan dava türüdür. İstihkak davasının bir diğer boyutu da biri malın borç nedeni ile haczedilmesi durumunda üçüncü bir tarafın bu haczedilen mal üzerinde hak sahibi olması durumunda kendi hakkına düşen kısmın icradan kurtulması için açılabilmektedir. Bu noktada eğer daha öncesinde açılan bir davada üstün hak sahipliği kanıtlanmış ve kesin hükme bağlanmış ise kişilerin istihkak davası açmasına olanak verilmeyecektir. Avukatınız hangi durumlarda dava açma hakkınızın olduğu hangi durumlarda sınırlamalara tabi tutulduğunuza dair size gerekli olan tüm bilgilendirmeleri sağlayacaktır.

İstihkak Davası Hangi Kanunda?

İcra ve İflas Hukuku kapsamında ele alınan bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İstihkak davalarına ilişkin temel manada dikkate alınması gereken bilgiler;

  • Borçlu olan kişinin mallarına el koyulması için icra takibi başlatılması ve haczedilmesi durumunda bu mallar üzerinde hak sahibi olan kişilerin istihkak davası açması mümkündür.
  • Borçlunun mallarına el koyan icra davası açan kişilerin bu mallar üzerinde farklı kişilerin haklarının bulunmasına rağmen cebren el koyması gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Haczedilen malların borç yerine sayılması için bu malın sadece mülkiyete tabi olan yüzdesine el koyulması gerekmektedir. Farklı kişilere ait olan parçalı mülkiyet kapsamındaki malların tümünün herhangi bir icazet almadan borç yerine sayılması ilerleyen aşamalarda istihkak davasına neden olabilecek en temel gelişmedir.

Dava açma sürecinde de tüm bu hususların göz önünde bulundurulması ve dava dosyasının bu şekilde şekillendirilmesi lazımdır.

Üçüncü Kişi İstihkak İddiasından Vazgeçebilir Mi?

Araç istihkak davası kapsamında bir aracın haczedilmesi durumunda bu araç üzerinde hak sahibi olan bir üçüncü kişinin istihkak davası açmasına olanak verilmektedir. İstihkak davaları hem taşınır hem de taşınmaz mallara dair açılabilmektedir. Bu noktada üçüncü şahsın kendi hakkından vazgeçmesi de mümkündür. Bu şekilde istihkak davasına gerek olmadan süreç tamamlanmış olacaktır. Hak talep etmesi durumunda ise istihkak davası olarak davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekir. Bu davaları sadece ayni haklara sahip olan kişilerin açmasına olanak verilmektedir.

İstihkak Davasında Dava Değeri Neye Göre Belirlenir?

Dava kapsamında nispi karar ve ilam harcı belirlenmektedir. Bu tutarların dörtte biri nakit olarak ödenmelidir. Avukatınızın tüm bu ücretlere dair size gerekli olan bilgilendirmeleri yapması sağlanacaktır. Hem davanın teorik boyutu hem de maddi boyutu ile alakalı olarak gerekli olan bilgilendirmelerin avukatça yapılması sağlanır. Avukatınızın daha öncesinde bu dava türünde olumlu sonuçlar almış olması verimliliği artıracak unsurlar arasında kendini göstermektedir.

Medeni hukuk istihkak davası; istihkak davasının hangi dava türü olduğuna dair üzerinde birçok farklı tartışma geçerliliğini sürdürmektedir. Bu davanın bir tespit davası olduğu düşüncesi de oldukça yaygın şekilde kabul görmektedir. Dava açan kişinin bu mal üzerinde hak sahibi olduğunun tespit edilmesi durumunda icra kararının kaldırılmasının sağlanması sebebi ile bir tespit davası olması yönünde fikir beyan eden akademisyenler de mevcuttur. Bunun bir men davası olduğunu iddia eden çalışmalar da vardır. Çıkan karar ile mala haciz işlemi uygulanmasının iptal edilmesi men edilmesine karar verilmesi neden ile bunun bir men davası olması yönünde fikir beyan eden kişiler de mevcuttur.

İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı Ne Demek?

Takibin taliki; takibin ertelenmesi manasına gelmektedir. İstihkak davasında üçüncü bir şahsın bu mal varlığı üzerinde hak iddia etmesi sebebi ile mal varlığı üzerine direkt icra uygulanmasının mümkün olmadığına karar verilebiliri. Bor. Sahibinin bu aşamada borcun temin edilmesi için bir süre talep etmesi de mümkün kılınmıştır. Bu sürenin ödeme yapılacak tarihi de kapsayacak şekilde yazılı olarak noter huzurunda beyan etmesi istenmektedir. Bu şekilde beyanın karşı tarafça da kabul edilmesi durumunda takibin talikine bir diğer deyiş ile takibin ertelenmesine karar verilebilmektedir.

Taşınırlarda istihkak davası açılması üzerinde herhangi bir engel yoktur. İstihkak davası hem taşınır mallarda hem de taşınmazlarda açılabilmektedir. Bu konuda bir sınırlandırma getirilmemiştir. Taşınır davaları ise taşınmazlar üzerine açılmamaktadır. Taşınır davaları ile istihkak davaları arasında yer alan en temel farklılıkların başında bu unsur gelmektedir.

İstihkak İddiası Üzerine İcra Dairesi Bu İddiaya İlişkin İtirazları Olup Olmadığını Bildirmek Üzere Alacaklı Ve Borçluya Ne Kadar Süre Verir?

İstihkak davasının açılması durumunda malına haciz konulan ve hakkında istihkak davası açan kişiye 3 günlük bir süre verilecektir. İstihkakın haksız yere açıldığına dair bir itirazı olan kişilerin 3 günlük zaman dilimi içerisinde başvurularını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu zaman diliminin dolması durumunda başvurunun ret yanıtı alacağını ve itiraz hakkının da ortadan kalkacağını bilmelisiniz.

İstihkak davası duruşmalı mı; duruşmalı bir dava türüdür. Duruşmalara bizzat katılmak zorunlu değildir. Bu konuda yardım aldığınız avukatınızın sizi temsil etmesi ile gerekli olan dava adımlarının atılması mümkün kılınacaktır.

İstihkaklı Haciz Ne Demek?

Alacaklı olan kişinin üzerinde farklı kişilerin de hak sahibi olduğu malları haczetmesi durumu istihkaklı haciz olarak tanımlanmaktadır. İstihkak davası ile beraber haczedilen malda hak sahibi olan ve bu hakkı haksız yere hacze tabi tutulan kişinin kendi hakkınız savunması mümkün kılınmaktadır. İstihkak davasının açılması için kişilerin aynı hak sahibi olduğunu kanıtlaması gerekir.

İstihkak İddiası Süreyi Keser Mi?

İstihkak davası açılması o mal üzerindeki haczi kaldırmaz ya da icra takibini direkt olarak durdurmaz. Ancak davanın sonuçlanmasının ve kesin hükme bağlanmasının sonrasında bu şekilde bir tablo ortaya çıkacaktır. İstihkak davası açacak olan kişilerin açılan bu davanın icra takibi süresini durdurmayacağının da farkında olmaları gerekir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukata Danış