İhtiyaç Sebebiyle Tahliye

  05.10.2023
  590
  İhtiyaç Sebebiyle Tahliye

  “İhtiyaç sebebiyle tahliye”, kiralanan bir taşınmazın sahibinin (kiralayanın) belirli sebeplerle bu taşınmazı geri almak istemesi durumunu ifade eder. Örneğin, bir evi kiraya veren bir kişi, ilerleyen zamanlarda bu evde oturmak veya yakın bir akrabasına bu evde oturtmak isteyebilir. Bu gibi özel durumlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda, taşınmazın sahibi, kiracıyı evden çıkarabilir. Ancak bu tür bir tahliye süreci Türkiye’de yasal düzenlemelere tabidir. Kiracının hakları ve kiralayanın hakları arasında dengenin korunması için belirli koşullar ve süreler gözetilir. İhtiyaç sebebiyle tahliye isteğinin yasalara uygun olarak yapılması ve hak ihlali olmaması için dikkatli olunmalıdır.

  İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası

  İhtiyaç sebebiyle tahliye davası, taşınmazın (genellikle bir ev veya iş yeri) sahibinin, belirli bir ihtiyaç sebebiyle kiralanan bu yerden kiracının tahliyesini talep etmek için açtığı hukuki davadır.

  Örneğin, bir ev sahibi, kendi veya ailesinin oturması için kiraladığı evi geri isteyebilir ya da iş yeri sahibi iş yerini kendisi kullanmak veya farklı bir şekilde değerlendirmek isteyebilir. Bu tür durumlarda, eğer kiracı ile anlaşmazlık yaşanırsa ve kiracı taşınmazı boşaltmazsa, mal sahibi bu ihtiyaç sebebi ile tahliye talebini mahkemeye taşıyarak bir dava açabilir.

  Ancak bu tür bir dava açılırken, ihtiyaç sebebinin gerçekten mevcut olup olmadığına dikkat edilmelidir. Yani mal sahibinin gerçek bir ihtiyaç sebebi olmadan sadece kiracıyı çıkarmak için böyle bir dava yoluna gitmesi yasal olarak kabul edilmez. Bu sebeple, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açıldığında mahkeme, mal sahibinin ihtiyaç sebebini detaylı olarak inceleyecektir.

  İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtar Süresi

  İhtiyaç sebebiyle tahliye talebinde bulunmadan önce kiraya verenin kiracıya bir ihtarname göndermesi ve bu ihtarnamede belirtilen süre içerisinde taşınmazı boşaltmasını talep etmesi genellikle uygulamada görülen bir adımdır.

  Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) göre kiraya verenin ihtiyaç sebebiyle tahliye talebinde bulunabilmesi için bazı süreler ve şartlar gözetilir:

  • Konut ve çatılı iş yerlerinde kiraya verenin veya yakın akrabalarının oturması, eğitim, sağlık gibi zorunlu sebeplerle şehir değiştirmesi gibi haklı sebeplerle kiracının tahliyesi istenebilir. Bu durumda, sözleşmede başka bir süre kararlaştırılmamışsa, kira süresinin bitiminden en az 3 ay önce bu ihtiyaç sebebini belirten bir ihtarname ile kiracıya bildirimde bulunmak gerekmektedir.
  • Belirtilen bu 3 aylık süre, TBK’da yer alan genel bir süredir ve kira sözleşmesinde farklı bir süre belirlenmemişse uygulanır.
  • Eğer kiracı, ihtar süresi içerisinde taşınmazı boşaltmazsa, kiraya veren ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilir.

  Özellikle ihtiyaç sebebiyle tahliye sürecinde adımların doğru ve yasalara uygun atılması önemlidir. Bu tür bir süreçte avukatlarımızdan destek almanız faydalı olacaktır. 0 530 526 92 02 iletişim numarasından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

  İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarname Örneği

  İhtiyaç sebebi ile tahliye için kullanılabilecek basit bir ihtarname örneği:


  İHTARNAME

  Gönderen:
  [Ad Soyad]
  [Adres]
  [Telefon]

  Alicı:
  [Kiracının Adı Soyadı]
  [Kiralanan Taşınmazın Adresi]

  Konu: İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarnamesi

  Sayın [Kiracının Adı Soyadı],

  [… Taşınmazın açık adresi…] adresinde bulunan ve size kiralamış olduğum taşınmazın, [ihtiyaç sebebini detaylı olarak belirtin, örneğin “oğlumun evlenmesi sebebiyle kendisine konut sağlama ihtiyacım” gibi] sebebiyle tarafımdan ihtiyaç duyulduğunu bildirmek isterim.

  Bu sebeple, Türk Borçlar Kanunu gereği size kiralanan taşınmazı [… tarihi…] tarihine kadar boşaltmanızı ve anahtarlarını bana teslim etmenizi rica ederim.

  İhtarname tarihimizden itibaren belirttiğim tarihe kadar taşınmazı boşaltmamanız halinde, hakkınızda ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açma hakkımı saklı tutarım.

  Bilgilerinize sunar, gereğini hassasiyetle yerine getirmenizi rica ederim.

  Saygılarımla,

  [Ad Soyad]
  [Tarih]


  Bu örnek genel bilgiler içermektedir. Özel durumlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun bir ihtarname hazırlarken bir avukat yardımı almanızı öneririz. Avukat, sürecin yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.  0 530 526 92 02 iletişim numarasından avukatlarımıza ulaşarak destek alabilirsiniz

  Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye

  Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye

  Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Süresi

  “Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye” kavramı, bir taşınmazın (genellikle bir ev veya iş yeri) yeni sahibinin (yeni malik), bu taşınmazı kişisel ihtiyaçları sebebiyle kullanmak istemesi durumunda mevcut kiracıdan taşınmazı boşaltmasını istemesiyle ilgilidir. Bu durum, özellikle bir taşınmazın satılması ve yeni bir sahibinin olması durumunda gündeme gelebilir.

  Türk Borçlar Kanunu’na göre yeni malikin, taşınmazı satın aldıktan sonra kişisel ihtiyaçları sebebiyle mevcut kiracıyı taşınmazdan çıkarabilmesi için bazı şartlar ve süreler bulunmaktadır:

  1. Yeni malik, taşınmazı satın aldıktan sonra kendisinin veya ailesinin oturması, bir iş yeri olarak kullanması vb. haklı bir ihtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesini isteyebilir.
  2. Bu tür bir tahliye talebinde bulunabilmek için, yeni malikin taşınmazı satın aldığı tarihten itibaren en az 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
  3. Eğer 5 yıl geçmeden kiracı, taşınmazı boşaltmayı kabul ederse, bu durumda 5 yıllık süre aranmaz.
  4. Yeni malik, ihtiyaç sebebiyle tahliye talebini kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Kiracı, bu talebe uymazsa, yeni malik hukuki yollara başvurabilir.

  Bu süreçte, tüm adımların yasalara uygun atılması önemlidir. Özellikle konuyla ilgili detayları öğrenmek ve süreci doğru yürütmek için bir avukat yardımı alınmasını öneririz. Avukatlarımıza 0 530 526 92 02 iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

  Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi İhtiyaç Sebebiyle Tahliye

  Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ihtiyaç sebebiyle tahliye, Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) düzenlenmiştir. Belirsiz süreli bir kira sözleşmesi, belirli bir süresi olmayan ve tarafların herhangi bir tarihte sonlandırma iradesini beyan edene kadar devam eden kira sözleşmesi türüdür.

  TBK’ya göre, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ihtiyaç sebebiyle tahliye için dikkate alınması gereken hususlar:

  1. Kiraya veren, konut veya çatılı iş yerinin kendisinin, eşi veya altsoyunun oturması, iş yeri için de işlerini görmesi için gerekmekte olan hallerde, kira sözleşmesini yazılı olarak feshedebilir. Bu fesih, kira döneminin sonundan başlamak üzere en az üç ay önce bildirilmelidir. Yani kiraya verenin bu sebeple sözleşmeyi sonlandırabilmesi için kiracıya en az 3 ay önceden yazılı bir bildirimde bulunması gerekmektedir.
  2. Kiraya veren, bu tür bir tahliye talebinde bulunduktan sonra, talep sebebiyle belirtilen süre içerisinde taşınmazı kendi ihtiyaçları için kullanmazsa, zararın tazminini talep etme hakkına sahip olan kiracıya, o ana kadar ödemiş olduğu kira bedelinin genel durumları dikkate alarak belirlenecek bir katını ödemekle yükümlüdür.
  3. Kiraya veren, ihtiyaç sebebiyle tahliye talebini mahkemeye taşıyabilir. Ancak mahkeme, ihtiyaç sebebinin gerçekten mevcut olup olmadığını değerlendirir. Kiraya verenin gerçek bir ihtiyaç sebebi olmadan bu yola başvurması halinde talebi reddedilir.

  Bu süreçte, özellikle yasal hakların korunması ve adımların doğru atılabilmesi için bir avukattan destek alınması önerilir.

  İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Dava Dilekçesi

  İhtiyaç sebebiyle tahliye talebi için dava açmayı düşünüyorsanız, aşağıda temel bir dava dilekçesi örneğini bulabilirsiniz. Ancak bu örnek, genel bilgiler içermektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken somut olayın özelliklerine, mevcut kanuni düzenlemelere ve delillere göre detaylandırılması gereklidir. Bu nedenle dava açmadan önce bir avukat yardımı almanızı tavsiye ederiz.

  İhtiyaç sebebiyle tahliye davası dilekçe örneği :

  [ADLIYE veya ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ne]

  Davacı: [Adınız Soyadınız]

  Adres: [Adresiniz]

  Vekili: [Eğer bir avukat aracılığıyla başvuruyorsanız avukatınızın adı, soyadı]

  Baro Sicil No: [Avukatınızın baro sicil numarası]

  Adres: [Avukatınızın adresi]

  Davalı: [Kiracının Adı Soyadı]

  Adres: [Kiracının Adresi]

  KONU: İhtiyaç sebebiyle tahliye talebimiz hakkında.

  AÇIKLAMALAR:

  1. Davacıya ait olan [Taşınmazın adresini yazın] adresindeki taşınmaz davalı tarafından kiralanmıştır.
  2. Davacının [ihtiyaç sebebini açıkça belirtin, örneğin “oğlumun evlenmesi sebebiyle kendisine konut sağlama ihtiyacı” gibi].
  3. Yukarıda belirtilen sebeple, davalıya [… tarihi…] tarihinde noter aracılığıyla ihtiyaç sebebiyle tahliye ihtarnamesi gönderilmiştir. Ancak davalı ihtara rağmen taşınmazı boşaltmamıştır.

  HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu m. 350 ve ilgili hükümler, HMK ve sair mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER: Kira sözleşmesi, ihtiyaç sebebiyle tahliye ihtarnamesi, noter onaylı taşınmazın mülkiyet belgesi, şahitler ve sair deliller.

  NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, [taşınmazın adresi] adresindeki taşınmazın davalıdan ihtiyaç sebebiyle tahliyesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

  [Tarih]

  Davacı/Vekili
  [Adınız Soyadınız veya avukatınızın adı]

  İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Şartları

  İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Şartları

  İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Şartları Nelerdir ?

  İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilmek için Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) belirtilen bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşte bu şartların bazıları:

  1. Haklı Bir Sebep: Kiraya verenin, konut veya çatılı iş yeri için kendisinin, eşinin, altsoyunun veya üstsoyunun oturması, ya da bir iş yeri olarak kullanması gibi haklı bir sebebinin bulunması gerekmektedir.
  2. Belirsiz Süreli Sözleşme: İhtiyaç sebebiyle tahliyenin gündeme gelebilmesi için kira sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekir.
  3. Yazılı Bildirim: Kiraya veren, ihtiyaç sebebiyle tahliye talebini kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Genellikle bu yazılı bildirim noter aracılığıyla yapılan bir ihtarnamedir.
  4. Bekleme Süresi: Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce ihtiyaç sebebini belirten bir bildirimde bulunmak gerekmektedir.
  5. Yeni Malikin İhtiyacı: Eğer taşınmazın maliki değiştiyse ve yeni malik kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye talep ediyorsa, taşınmazın yeni malik tarafından alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçmesi gerekmektedir.
  6. İyi Niyet: Kiraya veren, ihtiyaç sebebiyle tahliye talebinde bulunduktan sonra, taşınmazı belirttiği ihtiyaç doğrultusunda kullanmalıdır. Eğer bu ihtiyaç gerçekleşmezse, kiracının zararının tazmin edilmesi söz konusu olabilir.

  Bu şartlara ek olarak, mahkeme süreci esnasında kiraya verenin ihtiyaç sebebinin gerçekten mevcut olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Bu sebeple, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açarken avukat yardımı almak, sürecin doğru ve hızlı ilerlemesi açısından önemlidir.

  İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Süresi

  İhtiyaç sebebiyle tahliye sürecinde dikkate alınması gereken süreler, Türk Borçlar Kanunu (TBK) uyarınca belirlenmiştir. İhtiyaç sebebiyle tahliyede özellikle dikkate alınması gereken süreler şunlardır:

  1. Bildirim Süresi: Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiraya verenin ihtiyaç sebebiyle tahliye talebinde bulunabilmesi için, kiracıya kira döneminin sonundan en az 3 ay önce yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.
  2. Kira Sözleşmesi Süresi: Eğer kira sözleşmesi belirli süreli bir sözleşme ise, ihtiyaç sebebiyle tahliye talebinin, sözleşmenin sona erdiği tarihte uygulanabilmesi için, kira sözleşmesinin bitim tarihinden en az 3 ay önce kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.
  3. Yeni Malikin İhtiyaç Süresi: Eğer taşınmaz yeni bir malik tarafından satın alınmışsa ve bu yeni malik ihtiyaç sebebiyle tahliye talep ediyorsa, taşınmazın yeni malik tarafından alındığı tarihten itibaren 5 yıl beklenmesi gerekmektedir.
  4. Gerçekleşmeyen İhtiyaç Süresi: Kiraya veren, ihtiyaç sebebiyle tahliye talebinde bulunduktan sonra belirttiği ihtiyacı gerçekleştirmelidir. Eğer bu ihtiyaç, belirli bir süre içerisinde gerçekleşmezse (örn. taşınmazın kiraya veren tarafından kullanılmaması), kiracı bu durumu mahkemeye taşıyabilir ve zararının tazmin edilmesini talep edebilir.

  Bu süreler genelde Türk Borçlar Kanunu’nda belirlenmiş olan asgari sürelerdir. Ancak pratikte tarafların kira sözleşmesinde karşılıklı olarak anlaştığı farklı süreler olabileceğini unutmamak gerekir. Özellikle ihtiyaç sebebiyle tahliye sürecini başlatmayı düşünüyorsanız, detaylı bilgi ve rehberlik için bir avukatla çalışmanızı öneririz. 0 530 526 92 02 iletişim numarasından avukatlarımıza ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

  Kiracı İhtiyaç Sebebiyle Tahliye

  Genellikle “ihtiyaç sebebiyle tahliye” ifadesi, malikin (kiraya verenin) kendi ihtiyaçları doğrultusunda kiracıyı tahliye etmek istemesi durumunda kullanılır. Ancak bazı özel durumlarda, kiracının da ihtiyaç sebebiyle tahliye talebinde bulunma hakkı olabilir.

  Bu durum, genellikle alt-kira sözleşmelerinde karşımıza çıkar. Örneğin, bir kiracı kiraladığı taşınmazın bir kısmını başka birisine alt-kira olarak verebilir. Eğer ana kiracının (birinci elden kiralayan) kira sözleşmesi sona erer ve o taşınmazı boşaltması gerekiyorsa, bu durumda alt-kiracının da taşınmazı boşaltması gerekecektir. Bu durumda, ana kiracının ihtiyaç sebebiyle tahliye talebi, alt-kiracı için de geçerli olur.

  Ancak bu durumlar dışında, kiracının ihtiyaç sebebiyle tahliye hakkı söz konusu değildir. Kiracı, kendi ihtiyaçları doğrultusunda kiraladığı taşınmazı boşaltabilir, ancak bu, bir tahliye hakkı olarak değil, kira sözleşmesini sonlandırma hakkı olarak değerlendirilir.

  Her halükarda, böyle bir durumla karşılaştığınızda veya bir tahliye süreci başlatmayı düşündüğünüzde, detaylı bilgi ve rehberlik için bir avukatla çalışmanızı öneririz.

  Kira tespit davası başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmalısınız!

   

   

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?